kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 49 (Từ ngày 02/12/2019 đến 08/12/2019)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 48 (Từ ngày 25/11/2019 đến 01/12/2019)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 47 (Từ ngày 18/11/2019 đến 24/11/2019)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 46 (Từ ngày 11/11/2019 đến 17/11/2019)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 45 (Từ ngày 04/11/2019 đến 10/11/2019)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 44 (Từ ngày 28/10/2019 đến 03/11/2019)


 kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng

- Kế hoạch bảo dưởng, sửa chữa tháng 12/2019

- Kế hoạch bảo dưởng, sửa chữa tháng 11/2019

 

 kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm

Kế hoạch bảo dưởng, sửa chữa năm 2019

 

Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ:

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 10/2019

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 09/2019

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 08/2019

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 07/2019

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 06/2019

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 05/2019

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 04/2019

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 03/2019

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 02/2019

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 01/2019