kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 43 (Từ ngày 21/10/2019 đến 27/10/2019)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 42 (Từ ngày 14/10/2019 đến 20/10/2019)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 41 (Từ ngày 07/10/2019 đến 13/10/2019)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 40 (Từ ngày 30/9/2019 đến 06/10/2019)


 kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng

- Kế hoạch bảo dưởng, sửa chữa tháng 10/2019

 

 kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa năm

Kế hoạch bảo dưởng, sửa chữa năm 2019

 

Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ:

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 09/2019

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 08/2019

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 07/2019

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 06/2019

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 05/2019

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 04/2019

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 03/2019

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 02/2019

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 01/2019