KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TUẦN

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 15 (Từ ngày 06/04/2020 đến 12/04/2020)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 14 (Từ ngày 30/03/2020 đến 05/04/2020)

 

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA THÁNG

- Kế hoạch bảo dưởng, sửa chữa tháng 4/2020

 

 KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NĂM

Kế hoạch bảo dưởng, sửa chữa năm 2020

 

 

Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ:

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 03/2020

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 02/2020

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 01/2020