KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TUẦN - 2021

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 04 (Từ ngày 25/01/2021 đến 31/01/2021)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 03 (Từ ngày 16/01/2021 đến 24/01/2021)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 02 (Từ ngày 11/01/2021 đến 17/01/2021)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 01 (Từ ngày 04/01/2021 đến 10/01/2021)

 

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA THÁNG - 2021

- Kế hoạch bảo dưởng, sửa chữa tháng 01

 

 KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NĂM

Kế hoạch bảo dưởng, sửa chữa năm 2021

 

 

Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ:

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ năm 2020