KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TUẦN

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 30 (Từ ngày 20/07/2020 đến 26/07/2020)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 29 (Từ ngày 13/07/2020 đến 19/07/2020)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 28 (Từ ngày 06/07/2020 đến 12/07/2020)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 27 (Từ ngày 29/06/2020 đến 05/07/2020)

 

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA THÁNG

- Kế hoạch bảo dưởng, sửa chữa tháng 7/2020

 

 KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA NĂM

Kế hoạch bảo dưởng, sửa chữa năm 2020

 

 

Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ:

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 06/2020

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 05/2020

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 04/2020

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 03/2020

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 02/2020

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 01/2020