KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY

- Kế hoạch vận hành ngày 06/04/2020

- Kế hoạch vận hành ngày 05/04/2020

- Kế hoạch vận hành ngày 04/04/2020

- Kế hoạch vận hành ngày 03/04/2020

- Kế hoạch vận hành ngày 02/04/2020

- Kế hoạch vận hành ngày 01/04/2020

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH TUẦN

- Kế hoạch vận hành tuần 15 (Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020)

- Kế hoạch vận hành tuần 14 (Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020)

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THÁNG

- Kế hoạch vận hành tháng 04/2020

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NĂM

Kế hoạch vận hành năm 2020

 

Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện:

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 03/2020

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 02/2020

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 01/2020