Kế hoạch vận hành ngày

- Kế hoạch vận hành ngày 29/11/2019

- Kế hoạch vận hành ngày 28/11/2019

- Kế hoạch vận hành ngày 27/11/2019

- Kế hoạch vận hành ngày 26/11/2019

- Kế hoạch vận hành ngày 17/11/2019

- Kế hoạch vận hành ngày 16/11/2019

- Kế hoạch vận hành ngày 04/11/2019

- Kế hoạch vận hành ngày 03/11/2019

- Kế hoạch vận hành ngày 02/11/2019

- Kế hoạch vận hành ngày 01/11/2019

 

 Kế hoạch vận hành tuần

- Kế hoạch vận hành tuần 49 (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)

- Kế hoạch vận hành tuần 48 (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)

- Kế hoạch vận hành tuần 47 (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019)

- Kế hoạch vận hành tuần 46 (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)

- Kế hoạch vận hành tuần 45 (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)

- Kế hoạch vận hành tuần 44 (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019)

 

 Kế hoạch vận hành tháng

- Kế hoạch vận hành tháng 12/2019

- Kế hoạch vận hành tháng 11/2019

 

 

Kế hoạch vận hành năm

Kế hoạch vận hành năm 2019

 

 

Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện:

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 10/2019

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 09/2019

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 08/2019

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 07/2019

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 06/2019

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 05/2019

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 04/2019

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 03/2019

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 02/2019

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 01/2019