KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY - 2021

- Kế hoạch vận hành ngày 15/01/2021

- Kế hoạch vận hành ngày 14/01/2021

- Kế hoạch vận hành ngày 13/01/2021

- Kế hoạch vận hành ngày 12/01/2021

- Kế hoạch vận hành ngày 11/01/2021

- Kế hoạch vận hành ngày 10/01/2021

- Kế hoạch vận hành ngày 09/01/2021

- Kế hoạch vận hành ngày 08/01/2021

- Kế hoạch vận hành ngày 07/01/2021

- Kế hoạch vận hành ngày 06/01/2021

- Kế hoạch vận hành ngày 05/01/2021

- Kế hoạch vận hành ngày 04/01/2021

- Kế hoạch vận hành ngày 03/01/2021

- Kế hoạch vận hành ngày 02/01/2021

- Kế hoạch vận hành ngày 01/01/2021

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH TUẦN - 2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần 04 - Đính kèm danh mục vận hành tuần 04 (Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần 03 - Đính kèm danh mục vận hành tuần 03 (Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021)

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần 02 - Đính kèm danh mục vận hành tuần 02 (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)

- Kế hoạch vận hành lưới điện tuần 01 - Đính kèm danh mục vận hành tuần 01 (Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021)

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THÁNG - 2021

- Kế hoạch vận hành lưới điện tháng 01 - Đính kèm danh mục vận hành tháng 01

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NĂM

Kế hoạch vận hành năm 2021

 

Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện:

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện năm 2020