Kế hoạch vận hành ngày

- Kế hoạch vận hành ngày 07/10/2019

- Kế hoạch vận hành ngày 06/10/2019

- Kế hoạch vận hành ngày 05/10/2019

- Kế hoạch vận hành ngày 04/10/2019

- Kế hoạch vận hành ngày 03/10/2019

- Kế hoạch vận hành ngày 02/10/2019

- Kế hoạch vận hành ngày 01/10/2019

 

 Kế hoạch vận hành tuần

- Kế hoạch vận hành tuần 43 (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)

- Kế hoạch vận hành tuần 42 (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019)

- Kế hoạch vận hành tuần 41 (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 13/10/2019)

- Kế hoạch vận hành tuần 40 (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019)

 

 Kế hoạch vận hành tháng

- Kế hoạch vận hành tháng 10/2019

 

 

Kế hoạch vận hành năm

Kế hoạch vận hành năm 2019

 

 

Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện:

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 09/2019

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 08/2019

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 07/2019

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 06/2019

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 05/2019

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 04/2019

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 03/2019

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 02/2019

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 01/2019