KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NGÀY

- Kế hoạch vận hành ngày 13/07/2020

- Kế hoạch vận hành ngày 12/07/2020

- Kế hoạch vận hành ngày 11/07/2020

- Kế hoạch vận hành ngày 10/07/2020

- Kế hoạch vận hành ngày 09/07/2020

- Kế hoạch vận hành ngày 08/07/2020

- Kế hoạch vận hành ngày 07/07/2020

- Kế hoạch vận hành ngày 06/07/2020

- Kế hoạch vận hành ngày 05/07/2020

- Kế hoạch vận hành ngày 04/07/2020

- Kế hoạch vận hành ngày 03/07/2020

- Kế hoạch vận hành ngày 02/07/2020

- Kế hoạch vận hành ngày 01/07/2020

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH TUẦN

- Kế hoạch vận hành tuần 30 (Từ ngày 20/07/2020 đến ngày 26/07/2020)

- Kế hoạch vận hành tuần 29 (Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020)

- Kế hoạch vận hành tuần 28 (Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020)

- Kế hoạch vận hành tuần 27 (Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020)

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THÁNG

- Kế hoạch vận hành tháng 07/2020

 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NĂM

Kế hoạch vận hành năm 2020

 

Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện:

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 06/2020

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 05/2020

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 04/2020

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 03/2020

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 02/2020

- Lịch sử kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 01/2020