Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu
  Để cập nhật kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật mới phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Điện lực Bạc Liêu.   Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) thông báo các văn bản quy phạm pháp luật như sau:
Chi tiết...
Thông báo: Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu
  Để cập nhật kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật mới phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.   Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo các văn bản quy phạm pháp luật như sau:
Chi tiết...
Thông tư 05/2019 của Bộ Công Thương
Chi tiết...
Thông báo: Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 11/2018
  Để cập nhật kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật mới phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.
Chi tiết...
Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu
  Để cập nhật kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật mới phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.   Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo các văn bản quy phạm pháp luật như sau:
Chi tiết...
Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Chi tiết...
Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quán đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Chi tiết...
Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Chi tiết...
Luật 15/2017/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
        Luật 15/2017/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: về việc quản lý, sử dụng tài sản công         Không được sử dụng tài sản công vào việc riêng
Chi tiết...
Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
        Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: về việc quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động         Kiểm định viên kỹ thuật ATLĐ phải tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ
Chi tiết...
Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
        Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017 của Chính phủ         Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH
Chi tiết...
Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
        Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động         Tiêu chuẩn người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Chi tiết...
Quyết định 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
        Quyết định 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: về việc quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.         EVN được tự tăng giá điện từ 3% - dưới 5%
Chi tiết...
Thông tư 59/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính
        Thông tư 59/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại         Phí thẩm định cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
Chi tiết...
Nghị định 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ
        Nghị định 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ: về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng         Từ 01/7, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thêm 7,44%
Chi tiết...
Các Văn bản đã đưa
  Nghị định 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ
  Quyết định 2719/QĐ-BCT của Bộ Công Thương
  Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
  Thông tư 03/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng
  Thông tư 03/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
  Nghị định 10/2017/NĐ-CP của Chính phủ
  Thông tư 28/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính
  Nghị định 30/2017/NĐ-CP của Chính phủ
  Nghị định 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ
  Thông tư 45/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính
  Nghị định 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ
  Nghị định 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ
  Thông tư 06/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
  Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Thông tư 147/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
 Trang sau
Đầu trang