Năm (05) cam kết của Điện lực với khách hàng
1. Lắp đặt điện mới và cung cấp điện đảm bảo chất lượng, ổn định, hợp lý theo thỏa thuận thống nhất với khách hàng;
Chi tiết...
Sáu (06) cam kết của Nhân viên giao tiếp với khách hàng
Chi tiết...
Các nội dung đã triển khai theo Chương trình “Nụ cười và niềm tin điện lực”
         I. Thực hiện cơ chế một cửa:  Mỗi Điện lực được bố trí một phòng giao dịch khách hàng (theo mẫu thống nhất do Tổng công ty quy định) để tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của khách hàng theo cơ chế 01 cửa, với đầy đủ nguồn lực cần thiết để phục vụ khách hàng như sau:
Chi tiết...
 
Đầu trang