Tài liệu Văn hóa Tổng công ty Điện lực miền Nam
Chi tiết...
Quy định về quy tắc ứng xử văn hóa trong Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam
Chi tiết...
Quy định Tài liệu văn hóa trong Công ty Điện lực Bạc Liêu
I. MỤC ĐÍCH:         - Quy định này làm căn cứ để các phòng, ban và đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện các chuẩn mực về văn hóa trong đơn vị và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm, không được làm.         - Tài liệu văn hóa Công ty Điện lực Bạc Liêu là cơ sở chung để các phòng, ban và đơn vị trực thuộc xây dựng quy tắc ứng xử riêng phù hợp với những đặc trưng văn hóa của địa phương, đơn vị và không trái với tài liệu văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam. Quy định này bao gồm các nội dung chính sau: 1. Hệ giá trị cốt lõi trong văn hóa Công ty Điện lực Bạc Liêu. 2. Chuẩn mực đạo đức trong văn hóa Công ty Đ
Chi tiết...
 
Đầu trang