Tin mới new

(10:52 - 31/12/2015)

Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành điện, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

(10:26 - 31/12/2015)

Luật Bảo hiểm xã hội của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, số 58/2014/QH13: Luật Bảo hiểm xã hội.

Vợ sinh con, chồng được nghỉ 5-7 ngày làm việc Nội dung mới này đã chính thức được đưa vào Luật...

(10:24 - 31/12/2015)

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác...

(10:22 - 31/12/2015)

Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư

Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư: Quy định chi tiết lập báo...

(04:10 - 01/12/2015)

Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành điện, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

(03:36 - 01/12/2015)

Thông tư số 32/2015/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn.

Giá mua bán điện với dự án phát điện sử dụng chất thải rắn nối lưới

(03:31 - 01/12/2015)

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Nhà nước không được đầu tư vào bất động sản, chứng khoán.

(03:29 - 01/12/2015)

Nghị định số 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Hạn chế sở hữu chéo giữa các doanh nghiệp          Một nội...