Tin mới new

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...

(07:26 - 01/03/2022)

Triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật

  Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) triển khai phổ biến...

(07:19 - 17/02/2022)

Triển khai phổ biến Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022

(16:27 - 25/01/2022)

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực bổ sung tháng 01 và từ tháng 2/2022

  Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) yêu cầu Văn phòng,...