Tin mới new

(07:15 - 28/06/2021)

Thông báo cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 7/2021

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(07:37 - 26/05/2021)

Thông báo về việc cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 6/2021

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(14:27 - 28/04/2021)

Thông báo cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 5/2021

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(15:06 - 26/04/2021)

Triển khai các văn bản pháp luật trong đầu tư xây dựng công trình

  Vừa qua, Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn trong hoạt động đầu tư xây dựng...

(10:51 - 26/03/2021)

Thông báo cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 4/2021

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(08:29 - 03/03/2021)

Thông báo cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 03/2021

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(14:06 - 28/01/2021)

Thông báo cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 02/2021

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...

(07:28 - 25/12/2020)

Thông báo Về việc cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 12/2020

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công...