Tin mới new

(07:21 - 27/07/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Tư vấn Quản lý dự án các công trình kiến trúc năm 2022 thuộc dự án: Đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc năm 2022 – Công ty Điện lực Bạc Liêu

(16:09 - 25/07/2022)

TBMT: Chọn Đơn vị tổ chức đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(15:46 - 25/07/2022)

TBMT: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán các công trình kiến trúc năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(15:57 - 21/07/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm Phụ kiện lưới điện và dây cáp điện các loại cho công trình Làm gọn, bó cáp viễn thông treo trên cột điện thuộc địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(11:01 - 20/07/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát các công trình kiến trúc năm 2022

(15:44 - 15/07/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

(15:43 - 15/07/2022)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

(10:21 - 15/07/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm Rơ le 90 cho trạm 110/22kV Vĩnh Hậu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...