Tin mới new

(09:41 - 05/05/2020)

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2020

(15:25 - 08/01/2020)

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu

  Để cập nhật kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật mới phục vụ cho hoạt động sản...

(14:13 - 08/10/2019)

Thông báo: Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu

  Để cập nhật kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật mới phục vụ cho hoạt động sản...

(13:41 - 20/03/2019)

Thông tư 05/2019 của Bộ Công Thương

(07:52 - 19/11/2018)

Thông báo: Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 11/2018

  Để cập nhật kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật mới phục vụ cho hoạt động sản...

(09:46 - 02/08/2018)

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu

  Để cập nhật kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật mới phục vụ cho hoạt động sản...

(09:02 - 11/06/2018)

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

(08:57 - 19/12/2017)

Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quán đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty