Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 08:12 | 01/10/2012

Văn bản quy phạm pháp luật

* Văn bản Quy phạm pháp luật

1. Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật dấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng. Xem file

 2. Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại. Xem file

3. Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tố cáo. Xem file

4. Thông tư liên tịch 160/2012/TTLT-BTC-BCT ngày 01/10/2012 về việc Quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Điện lực. Xem file

5. Luật số 24/2012/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012 ề sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Xem file 

6. Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Xem file

7. Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động. Xem file

8. Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Xem file

9. Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động. Xem file

10. Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Xem file

11. Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Xem file

12. Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Xem file 

 13. Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt quy phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Xem file 

 14. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày  21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực. Xem file

 15. Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014 và thay thế  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11; theo đó các quy định tại Mục 1 Chương VI  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 cũng sẽ được bãi bỏ. Xem file

16. Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Nghị định này có hiệu lực ngày 10/10/2013 và Thay thế các Nghị định số 47/2010/NĐ-CP ngày 06/5/2010 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động; Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và Nghị định số 144/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Xem file

17. Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện  lực về an toàn điện,  Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2014 và thay thế các Nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ công trình lưới điện cao áp, Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005. Xem file

 * Văn bản hướng dẫn áp dụng ngành điện

I. Quy định chung

1. Luật Điện lực năm 2004.

2. Nghị định 105/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Điện lực.

3. Nghị định 106/2005/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

4 .Nghị định 81/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 106/2005/NĐ-CP về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

5. Thông tư 06/2006/TT-BCN hướng dẫn Nghị định 106/2005/NĐ-CP về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

6. Quyết định 26/2006/QĐ-TTg phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam.

III. Xử phạt hành chính:

1. Nghị định 68/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Điện lực.

2. Thông tư 27/2011/TT-BCT về trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực.

3. Thông tư 40/2010/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực.

III. Cấp phép và kiểm tra hoạt động điện lực, hợp đồng mua bán điện:

1.    Quyết định 32/2006/QĐ-BCN ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

2.    Quyết định 15/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định 32/2006/QĐ-BCN.

3.    Thông tư 124/2008/TT-BCT hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp phép trong lĩnh vực điện lực.

4.    Quyết định 31/2006/QĐ-BCN ban hành Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

5.    Quyết định 12/2007/QĐ-BCN sửa đổi Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

IV. Giá bán điện, hỗ trợ tiền điện:

1.    Quyết định 24/2011/QĐ-TTG về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường.

2.    Quyết định 268/QĐ-TTg năm 2011 về biểu giá bán lẻ điện.

3.    Thông tư 17/2012/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện.

4.    Thông tư 18/2012/TT-BCT quy định Giám sát thị trường phát điện cạnh tranh.

5.    Quyết định 2409/QĐ-TTg năm 2011 về kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện.

V. Cơ cấu tổ chức:

1.    Quyết định 857/QĐ-TTg năm 2011 về  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực VN.

2.    Nghị định 103/2004/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Điện lực.

3.    Quyết định 153/2008/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục điều tiết Điện lực thuộc Bộ Công thương.

4.    Công văn số 3883/EVN SPC-KD về việc mẫu hướng dẫn mua bán điện sinh hoạt.

VI. Các bộ luật do Quốc Hội ban hành:

1.    Bộ luật lao động 2012

2.    Luật khiếu nại 2011

3.    Luật tố cáo 2011

4.    Luật dân sự 2005

5.    Luật bảo hiểm xã hội 2005

6.    Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010

 

(Cập nhật: Thành Khả)


TIN LIÊN QUAN

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...