Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 02:25 | 09/11/2015

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính: Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Từ tháng 07 năm 2016, nhà đầu tư đăng ký thông tin chậm không được tham dự thầu

Từ ngày 01/07/2016, trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức đấu thầu hạn chế, đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt là nội dung nổi bật tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC do Liên bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính ban hành ngày 08/09/2015 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về bảo đảm dự thầu trong lựa chọn nhà thầu qua mạng, theo đó, nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu và nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt, bao gồm các hình thức: Đặt cọc bằng Séc, thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc bảo lãnh dự thầu qua mạng thông qua ngân hàng có kết nối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong đó, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% - 1,5% giá gói thầu.

Cũng theo Thông tư này, năm 2016, các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước… phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 20% lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ, đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế nhưng ít nhất là 01 gói thầu chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Từ năm 2018 trở đi, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 35% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ, đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Thông tư liên tịch nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu; Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực.

Trang Anh


TIN LIÊN QUAN

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(14:09 - 24/10/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 11/2022

(17:03 - 27/09/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 10/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ