Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 07:32 | 19/07/2016

Nghị định 51/2016/NĐ-CP của Chính phủ

         Nghị định 51/2016/NĐ-CP của Chính phủ: về việc quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Quản lý lao động trong công ty TNHH một thành viên Nhà nước

         Theo đó, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải xây dựng kế hoạch lao động hàng năm làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động; đảm bảo tổng số lao động theo kế hoạch trong điều kiện sản xuất, kinh doanh bình thường không được vượt quá 5% so với số lao động thực tế đã sử dụng bình quân của năm trước liền kề.

         Cũng theo Nghị định này, công ty được trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau, tối đa bằng 17% quỹ tiền lương thực hiện. Riêng với công ty sản xuất, kinh doanh có tính mùa vụ, quỹ dự phòng không được vượt quá 20% quỹ tiền lương thực hiện.

         Nghị định này thay thế Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

          Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016.


TIN LIÊN QUAN

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...