Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 13:05 | 10/07/2017

Thông tư 03/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

        Thông tư 03/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

        Yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ


        Theo thông tư này, việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phải thực hiện theo các yêu cầu cơ bản về kỹ thuật, quản lý, gồm: An toàn hạ tầng mạng, an toàn máy chủ, an toàn ứng dụng và an toàn dữ liệu; Chính sách chung, tổ chức, nhân sự; quản lý thiết kế, xây dựng, quản lý vận hành, kiểm tra, đánh giá và quản lý rủi ro.
        Trong đó, với hệ thống thông tin cấp độ 1,2,3, phương án bảo đảm an toàn thông tin phải xem xét khả năng dùng chung giữa các hệ thống thông tin đối với các giải pháp bảo vệ, chia sẻ tài nguyên để tối ưu hiệu năng, tránh đầu tư thừa, trùng lặp, lãng phí; trường hợp đầu tư mới, phải có thuyết minh về việc giải pháp đã có không đáp ứng được yêu cầu cơ bản. Đối với hệ thống thông tin cấp độ 4,5, phương án bảo đảm an toàn thông tin cần được thiết kế bảo đảm tính sẵn sàng, phân tách và hạn chế ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống khi một thành phần trong hệ thống hoặc có liên quan tới hệ thống bị mất an toàn thông tin.
        Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017.


TIN LIÊN QUAN

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...