Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 14:16 | 16/08/2017

Bảng tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

TT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Tên văn bản

Xem file đầy đủ

Thay thế

1

Luật 15/2017/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

10/7/2017

01/01/2018

Luật này quy định: về việc quản lý, sử dụng tài sản công

Tải ở đây

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 19/2008/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành

2

Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

08/06/2017

22/8/2017

Thông tư này: về việc quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Tải ở đây


3

Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

30/6/2017

15/8/2017

Thông tư này: về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017 của Chính phủ

Tải ở đây

Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017

4

Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

03/7/2017

15/8/2017

Thông tư này:  về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Tải ở đây


5

Quyết định 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

30/6/2017

15/8/2017

Quyết định này: về việc quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Tải ở đây

Thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

6

Thông tư 59/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính

13/6/2017

01/8/2017

Thông tư này: về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Tải ở đây

Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí thẩm định không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ; Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

7

Nghị định 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ

30/6/2017

15/8/2017

Nghị định này: về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Tải ở đây

Các chế độ quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

8

Nghị định 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ

18/7/2017

04/10/2017

Nghị định này: về việc quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Tải ở đây

Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành

9

Quyết định 2719/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

19/7/2017

01/01/2017

Quyết định này: về việc quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2017

Tải ở đây

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017TIN LIÊN QUAN

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...