Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 09:41 | 05/05/2020

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2020

  1. Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. Hiệu lực: 01/05/2020.
  * Lưu ý:
  - Với trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm giao thông có nơi đăng ký thường trú hoặc có nơi đăng ký tạm trú còn thời hạn hoặc có giấy xác nhận về nơi công tác của cơ quan, tổ chức hoặc có địa chỉ hoạt động rõ ràng và có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh thì có thể xem xét để giao giữ, bảo quản phương tiện. 
  - Trong trường hợp giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản thì họ phải làm đơn gửi cơ quan của người có thẩm quyền đề nghị được giữ, bảo quản phương tiện. Trong đơn ghi rõ thông tin về người và phương tiện vi phạm. Đồng thời gửi kèm theo bản có công chứng, chứng thực hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc CMND, Thẻ căn cước…
  - Trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định việc giao phương tiện cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản
  2. Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Hiệu lực: 15/05/2020.
  3. Nghị định số 33/2020/NĐ-CP, ngày 17/03/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/07/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Hiệu lực: 01/05/2020.
  * Lưu ý: Từ 01/05, người mua được tài sản bán đấu giá có 30 ngày để nộp tiền
  Đây là quy định mới được Chính phủ thay đổi tại Nghị định 33/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
  Cụ thể, người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm. Quy định mới đã tăng gấp đôi thời gian để người mua được tài sản bán đấu giá có thể chuẩn bị tiền nộp, bởi Nghị định 62/2015/NĐ-CP trước đó chỉ cho phép người mua nộp trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày đấu giá thành.
  Bên cạnh đó, Chính phủ cũng bổ sung quy định mới về việc xuất cảnh của người phải thi hành án. Theo đó, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về tạm hoãn xuất cảnh và gửi cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi thuộc một trong các trường hợp sau:
  Thứ nhất, có yêu cầu của người được thi hành án.
  Thứ hai, có căn cứ cho thấy việc xuất cảnh ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân hoặc để đảm bảo việc thi hành án.
 
  4. Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh. Hiệu lực 15/05/2020.
  5. Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Hiệu lưc: 10/05/2020.
  6. Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/03/2020 của Chính phủ về việc bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Hiệu lực: 15/05/2020.
  7. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Hiệu lực: kể từ ngày ký.
  8. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Hiệu lực: kể từ ngày ký.
  9. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Hiệu lực: 22/05/2020.
  10. Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước. Hiệu lực: 25/05/2020.
  11. Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg, ngày 18/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế ứng phó sự cố chất thải. Hiệu lực: 01/05/2020.
  12. Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.
  * Lưu ý: Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 bao gồm:
  - Thứ nhất, 08 dịch vụ công thuộc nhóm Dịch vụ công liên quan đến một số chỉ số môi trường kinh doanh gồm: Đăng ký thành lập doanh nghiệp; Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu đối với doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh); Khai lệ phí môn bài; Kê khai thuế doanh nghiệp; Liên thông Đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp mã số đơn vị bảo hiểm xã hội; Thực hiện liên thông, đồng thời Chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công xây dựng công trình điện lực có điện áp từ 35 KV trở xuống trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Liên thông các thủ tục cấp điện qua lưới điện hạ áp, trung áp (gồm: Tiếp nhận yêu cầu; thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện và cấp phép thi công xây dựng công trình điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,...).
  - Thứ hai, 57 dịch vụ công thuộc nhóm dịch vụ công thiết yếu, số lượng đối tượng thực hiện cao gồm: Nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm; Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Quý I/2020 thí điểm tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng, tỉnh Bình Thuận; đến tháng 6/2020, triển khai trên toàn quốc); Kê khai và nộp lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy;…
  13. Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 03/09/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Hiệu lực: kể từ ngày ký.
  14. Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời. Hiệu lực: 22/05/2020.
  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vnthuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn

TIN LIÊN QUAN

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...