Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 07:46 | 30/06/2020

Thông báo Về việc cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 7/2020

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo danh mục văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 7/2020 như sau:

  1. Luật số 51/2019/QH14, ngày 25/11/2019 về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam”. Hiệu lực: 01/07/2020.

  2. Luật số 47/2019/QH14, ngày 22/11/2019 về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương”. Hiệu lực: 01/07/2020.

  3. Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14, ngày 26/11/2019. Hiệu lực: 01/07/2020.

  4. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14, ngày 22/11/2019. Hiệu lực: 01/07/2020.

  5. Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14, ngày 22/11/2019. Hiệu lực: 01/07/2020.

  6. Luật Thư viện số 46/2019/QH14, ngày 21/11/2019. Hiệu lực: 01/07/2020.

  7. Luật số 52/2019/QH14, ngày 25/11/2019 về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức”. Hiệu lực: 01/07/2020.

  8. Luật số 55/2019/QH14, ngày 26/11/2019 về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước”. Hiệu lực: 01/07/2020.

  9. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP, ngày 28/02/2020 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước”. Hiệu lực: 01/07/2020.

  10. Nghị định số 53/2020/NĐ-CP, ngày 05/5/2020 của Chính phủ về “Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải”. Hiệu lực: 01/07/2020.

  11. Nghị định số 54/2020/NĐ-CP, ngày 18/05/2020 về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương”. Hiệu lực: 07/07/2020.

  12. Nghị định số 55/2020/NĐ-CP, ngày 22/05/2020 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại”. Hiệu lực: 15/07/2020.

  13. Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, ngày 27/05/2020 của Chính phủ về “Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Hiệu lực: 15/07/2020.

  (Các quy định tại Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam hết hiệu lực từ khi Nghị định này có hiệu lực).

  14. Nghị định số 61/2020/NĐ-CP, ngày 29/05/2020 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp”. Hiệu lực: 15/07/2020.

  15. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, ngày 01/06/2020 của Chính phủ về “Vị trí việc làm và biên chế công chức”. Hiệu lực 20/07/2020.

  16. Quyết định số 774/QĐ-TTg, ngày 05/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”. Hiệu lực: 01/07/2020.

  17. Thông tư số 24/2020/TT-BCA, ngày 10/3/2010 của Bộ Công an “Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước”. Hiệu lực: 01/07/2020.

  18. Thông tư số 19/2019/TT-BXD, ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng “Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng”. Hiệu lực: 01/07/2020.

  19. Thông tư số 21/2019/TT-BXD, ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư”. Hiệu lực: 01/07/2020.

  20. Thông tư số 01/2020/TT-BXD, ngày 06/04/2020 của Bộ Xây dựng về “Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình”. Hiệu lực: 01/07/2020.

  21. Thông tư số 39/2020/TT-BTC, ngày 15/05/2020 của Bộ Tài chính về “Sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập”. Hiệu lực: 01/07/2020.

  22. Thông tư số 40/2020/TT-BTC, ngày 15/05/2020 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập”. Hiệu lực 01/07/2020.

  23. Thông tư số 58/2020/TT-BTC, ngày 12/06/2020 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh”. Hiệu lực 27/07/2020.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn),vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...