Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 14:20 | 21/08/2020

Thông báo về việc cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 9/2020

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) thông báo danh mục văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 09/2020 như sau:

  1.   Nghị định số 81/2020/NĐ-CP, ngày 09/07/2020 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp”. Hiệu lực: 01/09/2020.

  2.   Nghị định số 82/2020/NĐ-CP, ngày 15/07/2020 của Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã”. Hiệu lực: 01/09/2020.

  3.   Nghị định số 85/2020/NĐ-CP, ngày 17/07/2020 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc”. Hiệu lực: 07/09/2020.

  4.   Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, ngày 28/07/2020 của Chính phủ về “Quy định cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến”. Hiệu lực: 15/09/2020.

  5.   Nghị định số 88/2020/NĐ-CP, ngày 28/07/2020 của Chính phủ về “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc”. Hiệu lực: 15/09/2020.

  6.   Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/08/2020 của Chính phủ về “Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức”. Hiệu lực 20/08/2020 (Bổ sung Tháng 8/2020).

  7.   Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT, ngày 30/06/2020 của Bộ KHĐT về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia”. Hiệu lực: 01/09/2020.

  8.   Thông tư số 03/2020/TT-BNV, ngày 21/07/2020 của Bộ Nội vụ về “Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức”. Hiệu lực: 05/09/2020.

  9. Thông tư số 02/2020/TT-BXD, ngày 20/07/2020 của Bộ Xây dựng về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng”. Hiệu lực: 05/09/2020.

  10. Thông tư số 66/2020/TT-BTC, ngày 10/07/2020 của Bộ Tài chính về “Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp”. Hiệu lực 01/09/2020.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn),vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.

  Khi có văn bản QPPL mới có liên quan, Công ty sẽ thông báo cho các đơn vị tham khảo/áp dụng./.


TIN LIÊN QUAN

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...