Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 10:51 | 26/03/2021

Thông báo cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 4/2021

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) thông báo danh mục văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 4/2021 như sau:

  1. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/03/2021 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  Thay thế:

  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/06/2015 của Chính phủ về “Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

  - Nghị định s 42/2017/NĐ-CP, ngày 05/04/2017 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

   Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I đến Phụ lục IX Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, ngày 16/07/2018 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

  2. Nghị định số 16/2021/NĐ-CP, ngày 03/03/2021 của Chính phủ về “Quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.   

  Lưu ý: chi phí hòa giải đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch bao gồm: Chi phí thù lao cho hòa giải viên, chi phí hành chính phục vụ hòa giải; Các chi phí theo quy định. Mức thu cho việc chi thù lao của Hòa giải viên và chi phí hành chính phục vụ hòa giải tranh chấp là 2 triệu đồng/01 vụ việc.

  Tòa án nơi giải quyết vụ việc hòa giải thông báo cho các bên tham gia hòa giải tại Tòa án đối với tranh chấp kinh doanh, thương mại có giá ngạch có nghĩa vụ nộp tạm ứng chi phí trên trước ít nhất 01 ngày diễn ra phiên tòa hòa giải đầu tiên.

  Về thù lao của Hòa giải viên với vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành được hưởng từ 1 triệu đến 1.5 triệu đồng/01 vụ việc. Đối với vụ việc chấm dứt hòa giải, đối thoại theo quy định người nộp đơn khởi kiện, đơn yêu cầu rút đơn khởi kiện, đơn yêu cầu thì thù lao từ 500.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng/01 vụ. Các trường hợp khác theo quy định tại khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 40 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Hòa giải viên được hưởng thù lao 500 000 đồng/01 vụ.

  3.  Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, ngày 11/03/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”. Hiệu lực: 25/04/2021.

  4. Thông tư số 8/2021/TT-BTC, ngày 25/01/2021 của Bộ Tài Chính về “Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ ”. Hiệu lực: 01/4/2021.

  5. Thông tư số 21/2021/TT-BCA, ngày 19/02/2021 của Bộ Công An về “Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ mật”. Hiệu lực: 10/04/2021.

  6. Thông tư số 01/2021/TT-BTP, ngày 03/02/2021 của Bộ Tư Pháp về “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng”. Hiệu lực: 26/03/2021.

  7. Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg, ngày 18/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật”. Hiệu lực: 10/04/2021.

  8. Quyết định số 01/2021/QĐ-KTNN, ngày 24/02/2021 của Kiểm toán Nhà nước về “Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước”. Hiệu lực: 10/04/2021.

  9. Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg, ngày 16/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao”. Hiệu lực: 30/04/2021.

  10. Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH, ngày 17/03/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về “Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn),vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.

  Khi có văn bản QPPL mới có liên quan, Công ty sẽ thông báo cho các đơn vị tham khảo/áp dụng./.


TIN LIÊN QUAN

(16:52 - 29/08/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 9/2023

(14:58 - 21/07/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 8/2023

(07:26 - 26/06/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 7/2023

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công dân tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công nhân viên chức lao động tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023