Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 19:51 | 16/04/2021

TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 3 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 4 năm 2021

  Trong tháng 3 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.

  1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2021:

  1.1. Sản lượng điện thương phẩm: Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021 là: 239.985.225 kW.h, đạt 20,69% so với kế hoạch năm 2021 (1.160.000.000 kW.h), giảm 2,96% so với cùng kỳ năm 2020 (247.294.323 kW.h).

  1.2. Phát triển khách hàng và tỷ lệ hộ dân sử dụng điện:

  - Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, Công ty phát triển được 2.613 khách hàng mới, trong đó: 2.136 khách hàng gắn mới sinh hoạt; 477 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt (trong đó có 295 khách hàng gắn mới để nuôi tôm).

  - Tổng số hộ dân có điện là 235.116 hộ/235.983 hộ, đạt tỷ lệ 99,64%.

  1.3. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, Công ty phát triển được 22 khách hàng trạm chuyên dùng, với thời gian cấp điện trung bình 2,909 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,091 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020 (3,0 ngày/khách hàng), đạt chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam (Tổng Công ty) giao là 3 ngày/khách hàng.

  - Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, Công ty phát triển được 2.591 khách hàng thuộc các nhóm còn lại với thời gian cấp điện trung bình là:

  + Khu vực thành phố, thị trấn, thị xã: 2,713 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,287 ngày/khách hàng so với quy định (3 ngày), cao hơn 0,156 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (2,557 ngày).

   + Khu vực nông thôn: 3,717 ngày/khách hàng, tốt hơn 1,283 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày), cao hơn 0,159 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (3,558 ngày);

  + Khách hàng ngoài sinh hoạt: 4,188 ngày/khách hàng, tốt hơn 2,812 ngày/khách hàng so với quy định (7 ngày), cao hơn 0,812 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (3,376 ngày).

  1.4. Độ tin cậy cung cấp điện:

  Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 49,5850/291 phút, tốt hơn 12,1768 phút so với cùng kỳ năm 2020 (61,7618 phút); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,1332/2,1 lần, tốt hơn 0,3774 lần so với cùng kỳ năm 2020 (0,5106 lần); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,6565/2,76 lần, tốt hơn 0,0494 lần so với cùng kỳ năm 2020 (0,7059 lần), các chỉ tiêu trên (lũy kế thực hiện/kế hoạch năm 2021) đạt kế hoạch.

  1.5. Về tiết kiệm điện: Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 6.327.881 kW.h, tương ứng tỷ lệ 2,64% sản lượng điện thương phẩm, tăng 14,98% so với cùng kỳ năm 2020 (5.503.567 kW.h) và đạt 25,98% so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2021 (24.360.000 kW.h).

  1.6. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ): Tháng 3/2021, Công ty thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tỷ lệ 62,75%, thấp hơn 27,25% so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2021 (lớn hơn 90%), tăng 27,29% so với cùng kỳ năm 2020 (35,46%). Trong đó:

  - Thanh toán tiền điện qua ngân hàng: 14,84%, tăng 4,31% so với cùng kỳ năm 2020 (10,53%).

  - Thanh toán tiền điện qua các tổ chức trung gian thanh toán: 47,91%, tăng 22,98% so với cùng kỳ năm 2020 (24,93%).

  1.7. Về công tác dịch vụ khách hàng:

  - Chất lượng dịch vụ khách hàng: Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, Công ty tiếp nhận và xử lý 14.066 yêu cầu của khách hàng từ Trung tâm chăm sóc khách hàng (TTCSKH), đã xử lý hoàn thành 14.066 yêu cầu (đạt 100%). Trong đó, số yêu cầu được xử lý đúng hạn là 13.341 yêu cầu (đạt 94,85%), xử lý trễ hạn là 725 yêu cầu (chiếm 5,15%), do yếu tố khách quan như: Địa bàn rộng có nơi trên 30 km, sự cố nhiều nơi, sự cố diện rộng, …

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Lũy kế đến hết tháng 3/2021 như sau:

  + Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp điện tỷ lệ giao dịch điện tử: Toàn Công ty đạt 83,23%, thấp hơn 11,77% so với kế hoạch Tổng công ty giao ( 95%).

  + Tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công: Toàn Công ty đạt 99,17%, tốt hơn 4,17% so với kế hoạch Tổng công ty giao (95%).

  + Tỷ lệ dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4: Toàn Công ty đạt 99,21%, tốt hơn 4,21% so với kế hoạch Tổng công ty giao ( 95%).

  + Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công quốc gia: Toàn Công ty đạt 45,71%, tốt hơn 5,71% kế hoạch Tổng công ty giao (40%).

  + Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng email/App/Zalo: Số lượng khách hàng cài đặt app Chăm sóc khách hàng và app Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam toàn Công ty đạt 47,10%, thấp hơn 12,90% so với kế hoạch Tổng công ty giao (60%).

  - Công tác xóa hộ câu phụ: Năm 2021, Tổng công ty giao kế hoạch xóa câu phụ là 800 hộ với tổng chi phí là 7 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư lưới điện là 5 tỷ đồng, chi phí gắn công tơ và nhánh rẽ là 2 tỷ đồng. Công ty đang triển khai thực hiện.

  1.8. Về công trình sửa chữa lớn:

  Kế hoạch dự kiến sửa chữa lớn năm 2021 là 26 công trình với tổng giá trị là 28,326 tỷ đồng.

  1.9. Về công trình đầu tư xây dựng:

  - Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 là 45 công trình với tổng giá trị là 120,713 tỷ đồng.

  - Tình hình thực hiện: Đến 31/3/2021, có 13/45 công trình đã hoàn thành, 32/43 công trình đang thực hiện.

  2. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Bạc Liêu trong tháng 4 năm 2021:

  2.1. Về công tác cung cấp điện:

  - Tiếp tục thực hiện công tác sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời phối hợp tốt giữa các đơn vị công tác nhằm giảm thiểu số lần cắt điện và phạm vi mất điện do công tác.

  - Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Tổng công ty giao năm 2021.

  - Chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

  - Đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ các ngày Lễ: Giỗ Tổ Hùng Vương; Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  2.2. Sản lượng điện thương phẩm: Dự báo sản lượng điện thương phẩm tháng 4/2021 là 103.147.343 kW.h.

  2.3. Độ tin cậy cung cấp điện:

  Kế hoạch công tác tháng 4/2021 đạt chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện:

  - Thực hiện chương trình nâng cao độ tin cậy giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình số 766/Ctr-PCBL ngày 25/02/2021 của Công ty Điện lực Bạc Liêu).

  - Theo dõi sát sao và cập nhật đầy đủ dữ liệu ngừng cung cấp điện vào chương trình OMS; theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện hàng tuần, hàng tháng.

  - Phối hợp hiệu quả công tác khi xây dựng kế hoạch công tác: Xử lý khiếm khuyết, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, … Đồng thời, tiếp tục phối hợp công tác với các công trình yêu cầu cắt điện của địa phương: Dự án 2081, di dời lưới điện mở rộng đường, ...

  - Áp dụng triệt để và hiệu quả công tác vệ sinh sứ hotline (không cắt điện).

  - Xây dựng phương thức tối ưu khai thác mọi khả năng đáp ứng của lưới điện để chuyển tải cấp điện cho khu vực không công tác.

  - Đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, nâng cấp cải tạo lưới điện (đường dây, trạm biến áp), tái cấu trúc kết cấu lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải, đảm bảo hỗ trợ chuyển tải giảm khu vực ngừng cung cấp điện khi công tác hoặc sự cố nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

  2.4. Công tác tiết kiệm điện:

  - Triển khai tuyên truyền tiết kiệm điện tại các trường học.

  - Tuyên truyền các quy định pháp luật trong sử dụng điện, phòng tránh tiền điện tăng cao mùa nắng nóng trên các Đài Truyền thanh huyện/thị xã/thành phố.

  - Triển khai rà soát, khắc phục các pano tuyên truyền cố định bị hư hỏng, lem mờ nội dung để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đảm bảo mỹ quan đô thị.

  2.5. Về công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng:

  - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng khi đến giao dịch tại Điện lực và qua các phương tiện truyền thông.

  - Chuẩn hóa thông tin khách hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) và cài đặt app CSKH/Zalo.

  - Đẩy mạnh công tác “không thu tiền điện tại nhà khách hàng” tại các xã trong tỉnh.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270                 Fax: 0291.3824200

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.


TIN LIÊN QUAN

(09:13 - 12/09/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(17:58 - 26/07/2022)

TCBC-EVN: KHUYẾN CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG AN TOÀN MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

(15:24 - 17/01/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022

  Năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) thực hiện kế hoạch...

(09:00 - 14/12/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 11 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2021

  Trong tháng 11 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty)...

(19:39 - 29/08/2021)

TCBC: EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh,...

(19:33 - 29/08/2021)

TCBC: Giá nhiên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất và mua điện của EVN tăng hơn 16.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020

  Theo số liệu thống kê, trong tháng 7/2021 và 20 ngày đầu tháng 8/2021, giá nhiên liệu...

(10:09 - 03/08/2021)

TCBC: EVN giảm giá điện, giảm tiền điện lần 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Trong thời gian từ cuối tháng 4 trở lại đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang có...

(13:35 - 01/08/2021)

TCBC: Văn phòng chính phủ - Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

  Ngày 31/7/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Nghị quyết số 83/NQ-CP của...

(11:10 - 22/07/2021)

TCBC: Tiêu thụ điện khu vực miền Nam giảm mạnh khi 19 tỉnh/thành phố thực hiện giãn các theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ

  Để ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thủ tướng Chính...

(11:13 - 21/07/2021)

TCBC-EVN: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021