Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 13:19 | 11/06/2021

TCBC: Tình hình hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Bạc Liêu tháng 05 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 6 năm 2021

  Trong tháng 5 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.

  1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2021:

  1.1. Sản lượng điện thương phẩm: Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021 là: 444.737.798 kW.h, đạt 38,34% so với kế hoạch năm 2021 (1.160.000.000 kW.h), tăng 1,08% so với cùng kỳ năm 2020 (440.001.830 kW.h).

  1.2. Phát triển khách hàng và tỷ lệ hộ dân sử dụng điện:

  - Trong tháng 5/2021, phát triển 838 khách hàng mới. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, Công ty phát triển được 4.261 khách hàng mới với tổng mức đầu tư là 5,4 tỷ đồng; trong đó: 3.382 khách hàng gắn mới sinh hoạt; 187 khách hàng xóa câu phụ; 692 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt (trong đó có 402 khách hàng gắn mới để nuôi tôm).

  - Tổng số hộ dân có điện là 236.305 hộ/237.139 hộ, đạt 99,65%.

  1.3. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Trong tháng 5/2021, toàn Công ty phát triển mới 05 khách hàng trạm chuyên dùng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021 phát triển được 36 khách hàng trạm chuyên dùng, với thời gian cấp điện trung bình 2,889 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,075 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020 (2,964 ngày/khách hàng), đạt chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam (Tổng Công ty) giao là 3 ngày/khách hàng.

  - Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, Công ty phát triển được 4.225 khách hàng thuộc các nhóm còn lại với thời gian cấp điện trung bình là:

  + Khu vực thành phố, thị trấn, thị xã: 2,717 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,283 ngày/khách hàng so với quy định (3 ngày/khách hàng), cao hơn 0,031 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (2,686 ngày/khách hàng).

  + Khu vực nông thôn: 3,856 ngày/khách hàng, tốt hơn 1,144 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,177 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (3,679 ngày/khách hàng).

  + Khách hàng ngoài sinh hoạt: 4,155 ngày/khách hàng, tốt hơn 2,845 ngày/khách hàng so với quy định (7 ngày/khách hàng), cao hơn 0,713 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (3,442 ngày/khách hàng).

  1.4. Độ tin cậy cung cấp điện:

  Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 733,0713 phút, tốt hơn 986,87 phút so với cùng kỳ năm 2020 (1.719,9453); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 3,1905 lần, tốt hơn 0,9977 lần so với cùng kỳ năm 2020 (4,1882 lần); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 5,3004 lần, tốt hơn 4,6193 lần so với cùng kỳ năm 2020 (9,9197 lần), các chỉ tiêu trên (lũy kế thực hiện/kế hoạch năm 2021) đạt kế hoạch.

  1.5. Về tiết kiệm điện: Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 11.140.807 kW.h, tương ứng tỷ lệ 2,51% sản lượng điện thương phẩm, tăng 10,77% so với cùng kỳ năm 2020 (10.057.748 kW.h) và đạt 45,83% so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2021 (24.360.000 kW.h).

  1.6. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ): Tháng 5/2021, Công ty thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tỷ lệ 85,38%, tăng 18,22% so với cùng kỳ năm 2020 (67,16%). Trong đó:

  - Thanh toán tiền điện qua ngân hàng: Tỷ lệ 47,77%, tăng 3,21% so với cùng kỳ năm 2020 (44,56%).

  - Thanh toán tiền điện qua các tổ chức trung gian: Tỷ lệ 37,61%, tăng 15,01% so với cùng kỳ năm 2020 (22,6%).

  1.7. Về công tác dịch vụ khách hàng:

  - Chất lượng dịch vụ khách hàng: Tháng 5/2021, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 6.056 yêu cầu của khách hàng từ Trung tâm chăm sóc khách hàng (TTCSKH). Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, Công ty tiếp nhận và xử lý 26.632 yêu cầu của khách hàng từ TTCSKH, đã xử lý hoàn thành 26.632 yêu cầu (đạt 100%). Trong đó, số yêu cầu được xử lý đúng hạn là 25.515 yêu cầu (đạt 95,81%), xử lý trễ hạn là 1.117  yêu cầu (chiếm 4,19%) do yếu tố khách quan như: Địa bàn rộng có nơi trên 30 km, thời tiết không thuận lợi (mưa to, gió lớn, giông sét, đêm khuya, ...), sự cố nhiều nơi, sự cố diện rộng.

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Lũy kế đến hết tháng 5/2021 như sau:

  + Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp điện tỷ lệ giao dịch điện tử: Toàn Công ty đạt 94,75%, thấp hơn 0,25% so với kế hoạch (≥ 95%).

  + Tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công: Toàn Công ty đạt 99,88%, tốt hơn 4,88% so với kế hoạch (95%).

  + Tỷ lệ dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4: Toàn Công ty đạt 100%, tốt hơn 5% so với kế hoạch (≥ 95%).

  + Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công quốc gia: Toàn Công ty đạt 56,65%, tốt hơn 16,65% so với kế hoạch (40%).

  + Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng Email/App/Zalo: Số lượng khách hàng cài đặt App “Chăm sóc khách hàng” và App “Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” toàn Công ty đạt 49,95%, thấp hơn 10,05% so với kế hoạch (60%).

  - Công tác xóa hộ câu phụ: Lũy kế thực hiện đến hết tháng 5 năm 2021, toàn Công ty xóa được 187 hộ câu phụ với tổng mức đầu tư là 359,5 triệu đồng, đạt tỷ lệ 23,37% so với kế hoạch (800 hộ).

  1.8. Về công trình đầu tư xây dựng:

  Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 là 46 công trình với tổng giá trị 125,713 tỷ đồng. Đến 31/5/2021 đã thực hiện đạt 18,5% kế hoạch.

  1.9. Về công trình sửa chữa lưới điện:

  Kế hoạch sửa chữa năm 2021 là 26 công trình với tổng giá trị 28,326 tỷ đồng. Đến 31/5/2021 đã thực hiện đạt 38,78% kế hoạch.

  2. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Bạc Liêu trong tháng 6 năm 2021:

  2.1. Về công tác cung cấp điện:

  - Tiếp tục thực hiện công tác sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời phối hợp tốt giữa các đơn vị công tác nhằm giảm thiểu số lần cắt điện và phạm vi mất điện do công tác.

  - Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Tổng công ty giao năm 2021.

  2.2. Sản lượng điện thương phẩm: Dự kiến cung cấp sản lượng điện thương phẩm tháng 6/2021 là 100.258.990 kW.h.

  2.3. Độ tin cậy cung cấp điện:

  Kế hoạch công tác tháng 6/2021 đạt chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện:

  - Tiếp tục thực hiện chương trình nâng cao độ tin cậy giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình số 766/Ctr-PCBL ngày 25/02/2021 của Công ty Điện lực Bạc Liêu).

  - Áp dụng triệt để và hiệu quả công tác vệ sinh sứ hotline (không cắt điện).

  - Lập lịch công tác tuần, tháng, đồng thời tính toán thời gian mất điện khách hàng bình quân (chỉ số SAIDI) và hằng ngày kiểm soát việc thực hiện độ tin cậy, thao tác trên chương trình OMS (Quản lý vận hành lưới điện).

  - Theo dõi sát sao và cập nhật đầy đủ dữ liệu ngừng cung cấp điện vào chương trình OMS; theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện hàng tuần, hàng tháng.

  - Lập kế hoạch chi tiết, kết hợp nhiều hạng mục công việc (cả phần lưới điện trung và hạ áp) có liên quan, đồng thời kết hợp công tác Thí nghiệm định kỳ hằng năm vào những công tác có kế hoạch (sửa chữa thường xuyên, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, …) để hạn chế thấp nhất tần suất cắt điện.

  - Chủ động phối hợp với các đơn vị thi công bên ngoài nhằm giảm tần suất ngừng cung cấp điện.

  - Xây dựng phương thức tối ưu khai thác mọi khả năng đáp ứng của lưới điện để chuyển tải cấp điện cho khu vực không công tác.

  - Đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, nâng cấp cải tạo lưới điện (đường dây, trạm biến áp), tái cấu trúc kết cấu lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải, đảm bảo hỗ trợ chuyển tải giảm khu vực ngừng cung cấp điện khi công tác hoặc sự cố nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

  2.4. Công tác tiết kiệm điện:

  - Hàng ngày, phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của Điện lực.

  - Tiếp tục tuyên truyền tiết kiệm điện và các quy định pháp luật trong sử dụng điện trên Đài Truyền thanh các huyện/thị xã/thành phố với tần suất 2 lần/tháng (vào ngày 10 và ngày 25).

  - Triển khai xử lý 21 bảng pano tuyên truyền cố định bị hư hỏng, lem mờ để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đảm bảo mỹ quan đô thị.

  2.5. Về công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng:

  - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng khi đến giao dịch tại Điện lực và qua các phương tiện truyền thông.

  - Tiếp nhận cung cấp 100% dịch vụ điện qua hình thức trực tuyến hoặc gián tiếp (qua Trung tâm chăm sóc khách hàng, Cổng Dịch vụ công quốc gia).

  - Chuẩn hóa thông tin khách hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) cho 233.033/252.446 khách hàng, đạt 92,30% kế hoạch và cài đặt App CSKH/Zalo cho 125.903 khách hàng.

  - Mở rộng công tác “ngừng thu tiền điện tại nhà khách hàng” tại 04 xã thuộc huyện Phước Long và 05 xã thuộc huyện Hồng Dân với khoảng 6.080 khách hàng./. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270                 Fax: 0291.3824200

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Website: pcbaclieu.evnspc.vn            Email: pcbaclieu@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(09:13 - 12/09/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(17:58 - 26/07/2022)

TCBC-EVN: KHUYẾN CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG AN TOÀN MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

(15:24 - 17/01/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022

  Năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) thực hiện kế hoạch...

(09:00 - 14/12/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 11 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2021

  Trong tháng 11 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty)...

(19:39 - 29/08/2021)

TCBC: EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh,...

(19:33 - 29/08/2021)

TCBC: Giá nhiên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất và mua điện của EVN tăng hơn 16.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020

  Theo số liệu thống kê, trong tháng 7/2021 và 20 ngày đầu tháng 8/2021, giá nhiên liệu...

(10:09 - 03/08/2021)

TCBC: EVN giảm giá điện, giảm tiền điện lần 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Trong thời gian từ cuối tháng 4 trở lại đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang có...

(13:35 - 01/08/2021)

TCBC: Văn phòng chính phủ - Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

  Ngày 31/7/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Nghị quyết số 83/NQ-CP của...

(11:10 - 22/07/2021)

TCBC: Tiêu thụ điện khu vực miền Nam giảm mạnh khi 19 tỉnh/thành phố thực hiện giãn các theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ

  Để ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thủ tướng Chính...

(11:13 - 21/07/2021)

TCBC-EVN: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021