Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 07:15 | 28/06/2021

Thông báo cập nhật các văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 7/2021

  Nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu/áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) thông báo danh mục văn bản QPPL mới có hiệu lực tháng 7/2021 như sau:

  1. Luật số 60/2020/QH14, ngày 17/06/2020 của Quốc Hội về “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều”. Hiệu lực: từ ngày 01/07/2021.

  2. Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Ưu đãi người có công với cách mạng”. Hiệu lực: từ ngày 01/07/2021.

  3. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/03/2021 của Chính phủ về “Quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội”. Hiệu lực: từ ngày 01/07/2021.

  4. Nghị định số 53/2021/NĐ-CP, ngày 21/05/2021 của Chính phủ về “Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  5. Nghị định số 54/2021/NĐ-CP, ngày 21/05/2021 của Chính phủ về “Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  6. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP, ngày 24/05/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”. Hiệu lực: từ ngày 10/07/2021.

  7. Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, ngày 22/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai”. Hiệu lực: từ ngày 01/07/2021.

  8. Quyết định số 889/QĐ-TTg, ngày 7/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  Lưu ý: Sẽ có 16 Luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới gồm: Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019); Luật Giá năm 2012; Luật Điện lực năm 2004; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật Đất đai năm 2013; Luật Nhà ở năm 2014;…

  Đồng thời, Chính phủ yêu cầu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 12 Nghị định do Chính phủ ban hành và 04 Thông tư do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành.…

  9. Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg, ngày 03/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai”. Hiệu lực: từ ngày 20/07/2021.

  10. Thông tư số 55/2021/TT-BCA, ngày 15/05/2021 của Bộ Công An về “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú”. Hiệu lực: từ ngày 01/07/2021.

  11. Thông tư số 04/2021/TT-BYT, ngày 29/04/2021 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất”. Hiệu lực: từ ngày 01/07/2021.

  12. Thông tư số 01/2021/TT-BXD, ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng về “Ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng”. Hiệu lực: từ ngày 05/07/2021.

  13. Thông tư số 02/2021/TT-BXD, ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng về “Ban hành QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình”. Hiệu lực: từ ngày 05/07/2021.

  14. Thông tư số 03/2021/TT-BXD, ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng về “Ban hành QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư”. Hiệu lực: từ ngày 05/07/2021.

  15. Thông tư số 31/2021/TT-BTC, ngày 17/05/2021 của Bộ Tài chính về “Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế”. Hiệu lực: từ ngày 02/07/2021.

  Lưu ý: người nộp thuế (NNT) thuộc trường hợp giám sát trọng điểm về thuế là NNT có một trong các dấu hiệu sau:

  - NNT được lựa chọn từ danh sách NNT thuộc mức không tuân thủ pháp luật thuế, danh sách NNT thuộc mức rủi ro rất cao, rủi ro cao và NNT không giải trình, bổ sung thông tin hoặc có giải trình, bổ sung thông tin nhưng không đầy đủ theo yêu cầu và thời hạn tại thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế.

  - NNT thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế.

  - NNT hoặc người đại diện hợp pháp của NNT bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ.

  - NNT có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên đề trọng điểm hoặc qua thu thập thông tin từ công tác quản lý của cơ quan thuế cần giám sát quản lý thuế

  16. Thông tư số 36/2021/TT-BTC, ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ”. Hiệu lực: từ ngày 10/07/2021.

  17. Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 03/06/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về “Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội”. Hiệu lực: từ ngày 18/07/2021.

  Lưu ý: 13 sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu bao gồm: Phương tiện bảo vệ đầu cho người lao động: Mũ an toàn công nghiệp; Phương tiện bảo vệ mắt, mặt cho người lao động: Kính hàn, mặt nạ hàn, chống vật văng bắn, tia cực tím; Dây đai an toàn và Hệ thống chống rơi ngã cá nhân cho người lao động; Quần áo chống nhiệt và lửa cho người lao động; Pa lăng điện, tời điện…

  18. Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT, ngày 07/06/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương”. Hiệu lực: từ ngày 25/07/2021.

  19. Quyết định số 289/QĐ-TTCP, ngày 26/05/2021 của Thanh tra Chính phủ về “Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  20. Quyết định số 702/QĐ-BXD, ngày 09/06/2021 của Bộ Xây dựng về “Công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  21. Quyết định số 09/QĐ-TWPCTT, ngày 08/06/2021 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về “Ban hành Quy chế về công tác trực ban, họp và ban hành công điện chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  22. Quyết định số 874/QĐ-BTTTT, ngày 17/06/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn),vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.

  Khi có văn bản QPPL mới có liên quan, Công ty sẽ thông báo cho các đơn vị tham khảo/áp dụng./.


TIN LIÊN QUAN

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...