Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 16:05 | 01/09/2021

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 9/2021

        Thực hiện thông báo số 7604/TB-EVN SPC ngày 27/8/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) mới có hiệu lực tháng 9/2021 (Đính kèm thông báo).

        Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) yêu cầu Văn phòng, các phòng, ban, đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế (QLVHLĐCT) và các Điện lực trực thuộc triển khai phổ biến các VBQPPL mới có hiệu lực tháng 9/2021 liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

  1. Nghị định số 67/2021/NĐ-CP, ngày 15/07/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công”. Hiệu lực: Từ ngày 01/09/2021.

  2. Nghị định số 70/2021/NĐ-CP, ngày 20/07/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo”. Hiệu lực: từ ngày 15/09/2021.

  3. Nghị định số 78/2021/NĐ-CP, ngày 01/08/2021 của Chính phủ về “Thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai”. Hiệu lực: Từ ngày 15/09/2021.

  4. Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT, ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai”. Hiệu lực: Từ ngày 01/09/2021.

  * Lưu ý: Có 09 Thông tư được sửa đổi, gồm:

  - Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”;

  - Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành”;

  - Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT, ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Bản đồ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành”;

  - Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT, ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”;

  - Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT, ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Hướng dẫn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP” ;

  - Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT, ngày 26/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp”;

  - Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT, ngày 15/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất”;

  - Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, ngày 29/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Hướng dẫn Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai”;

  - Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất”.

  5. Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 07/07/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc”. Hiệu lực: Từ ngày 01/09/2021.

  6. Thông tư số 08/2021/TT-BXD, ngày 02/08/2021 của Bộ Xây dựng về “Hướng dẫn phương thức xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc”. Hiệu lực: Từ ngày 17/09/2021.

  7. Thông tư số 65/2021/TT-BTC, ngày 29/07/2021 của Bộ Tài chính về “Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công”. Hiệu lực: Từ ngày 15/09/2021.

  8. Quyết định số 424/QĐ-TTCP, ngày 29/07/2021 của Thanh tra Chính phủ về “Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  * Lưu ý: 07 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại gồm: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cơ quan Trung ương; Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh; Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện; Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã; Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cơ quan Trung ương; Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh;…

  - Cụ thể, thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

  - Ngoài ra, khiếu nại không được thụ lý giải quyết nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan Nhà nước để chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp; Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại; Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ;…

  9. Thông tư số 05/2021/TT-BCT, ngày 02/08/2021 của Bộ Công Thương về “Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện”. Hiệu lực: Từ ngày 22/09/2021. (Thay thế Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện).

  * Lưu ý: việc cấp thẻ an toàn điện thực hiện trong 04 trường hợp sau: Sau khi NLĐ được huấn luyện lần đầu và sát hạch đạt yêu cầu; Khi NLĐ chuyển đổi công việc; Khi NLĐ làm mất, làm hỏng thẻ; Khi NLĐ thay đổi bậc an toàn.

  - Bên cạnh đó, các đối tượng được huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện gồm: người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây dẫn điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp bao gồm cả treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng; điều độ viên; Người lao động làm nghề vận hành, sửa chữa, dịch vụ điện cho các tổ chức, doanh nghiệp;…

  - Ngoài ra, chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư xây dựng công trình, đơn vị quản lý vận hành LĐCA có trách nhiệm gửi văn bản cho chủ công trình thông báo về thời gian tiến hành khảo sát hiện trường để thực hiện thỏa thuận các biện pháp bảo đảm an toàn khi xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở, công trình trong HLBVAT đường dây cao áp trên không.

  10. Thông tư số 06/2021/TT-BCT, ngày 06/08/2021 của Bộ Công Thương về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT, ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện”. Hiệu lực: Từ ngày 25/09/2021.

        11. Thông tư số 60/2021/TT-BTC, ngày 21/07/2021 của Bộ Tài chính về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá”. Hiệu lực: Từ ngày 03/09/2021.

       12. Quyết định số 67/QĐ-ĐTĐL, ngày 10/08/2021 của Cục Điều tiết điện lực về “Ban hành Quy trình dự báo công suất, điện năng phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn),vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...