Năng lượng tái tạo

Điện mặt trời mái nhà

Đăng bởi | 16:29 | 10/01/2022

THỰC HIỆN MỨC CÔNG SUẤT KHÔNG HẤP THỤ ĐƯỢC CỦA NGUỒN ĐIỆN MTMN ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN

THỰC HIỆN MỨC CÔNG SUẤT KHÔNG HẤP THỤ ĐƯỢC CỦA NGUỒN ĐIỆN MTMN ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN THÁNG 01/2022

1. Điện lực thành phố Bạc Liêu:

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 10-16/01/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 03-09/01/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 01-02/01/2022

2. Điện lực Giá Rai:

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 10-16/01/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 03-09/01/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 01-02/01/2022

3. Điện lực Vĩnh Lợi:

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 10-16/01/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 03-09/01/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 01-02/01/2022

4. Điện lực Phước Long:

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 10-16/01/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 03-09/01/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 01-02/01/2022

5. Điện lực Đông Hải:

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 10-16/01/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 03-09/01/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 01-02/01/2022

6.  Điện lực Hòa Bình:

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 10-16/01/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 03-09/01/2022

  - File kế hoạch - Đính kèm phụ lục từ ngày 01-02/01/2022

Lịch sử huy động công suất nguồn điện MTMN:

* Lịch sử huy động công suất nguồn điện măt trời mái nhà năm 2021


TIN LIÊN QUAN

(16:29 - 10/01/2022)

THỰC HIỆN MỨC CÔNG SUẤT KHÔNG HẤP THỤ ĐƯỢC CỦA NGUỒN ĐIỆN MTMN ĐỂ TRÁNH QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN