Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 11:29 | 10/09/2021

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2021

  Trong tháng 8 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trọng tâm là đảm bảo cung cấp điện phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026; khu vực cách ly, khu điều trị bệnh Covid-19 và các chốt phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:
  1.1. Sản lượng điện thương phẩm: Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021 là 755.424.932 kW.h, đạt 65,12% kế hoạch năm 2021 (1.160.000.000 kW.h), tăng 3,58% so với cùng kỳ năm 2020 (729.301.954 kW.h).
  1.2. Phát triển khách hàng và tỷ lệ hộ dân sử dụng điện:
  - Trong tháng 8/2021, phát triển 07 khách hàng mới. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, Công ty phát triển được 5.492 khách hàng mới với tổng mức đầu tư là 9,2 tỷ đồng. Trong đó, 4.143 khách hàng gắn mới sinh hoạt; 444 khách hàng xóa câu phụ; 905 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt (trong đó có 502 khách hàng gắn mới để nuôi tôm).
  - Tổng số hộ dân có điện là 236.781 hộ/237.617 hộ, đạt tỷ lệ 99,65%.
  1.3. Chỉ số tiếp cận điện năng:
  - Trong tháng 8/2021, toàn Công ty phát triển mới 02 khách hàng trạm chuyên dùng. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021 phát triển được 61 khách hàng trạm chuyên dùng, với thời gian cấp điện trung bình 2,869 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,070 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020 (2,939 ngày/khách hàng), đạt chỉ tiêu là 3 ngày/khách hàng.
  - Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, Công ty phát triển được 5.431 khách hàng thuộc các nhóm còn lại với thời gian cấp điện trung bình là:
  + Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: 2,771 ngày/khách hàng, tốt hơn 2,229 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,042 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (2,729 ngày/khách hàng).
  + Khu vực nông thôn: 3,872 ngày/khách hàng, tốt hơn 1,128 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,113 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (3,759 ngày/khách hàng).
  + Khách hàng ngoài sinh hoạt: 4,132 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,868 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,512 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (3,620 ngày/khách hàng).
  1.4. Độ tin cậy cung cấp điện: 
  Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 891,2969 phút, tốt hơn 1.694,6001 phút so với cùng kỳ năm 2020 (2.585,8970 phút); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 3,7775 lần, tốt hơn 6,7081 lần so với cùng kỳ năm 2020 (10,4856 lần); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 6,6240 lần, tốt hơn 9,2028 lần so với cùng kỳ năm 2020 (15,8268 lần), các chỉ tiêu trên (lũy kế thực hiện/kế hoạch năm 2021) đạt kế hoạch.
  1.5. Về tiết kiệm điện: Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 18.820.251 kW.h, tương ứng tỷ lệ 2,49% sản lượng điện thương phẩm, tăng 12,97% so với cùng kỳ năm 2020 (16.658.902 kW.h) và đạt 77,26% so với kế hoạch (24.360.000 kW.h).
  1.6. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ): 
Tháng 8/2021, Công ty thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tỷ lệ 34,08%, giảm 14,97% so với cùng kỳ năm 2020 (49,05%). Nguyên nhân tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt giảm mạnh là do giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16). Khách hàng không thể tới các điểm thu để thanh toán tiền điện. Trong đó:
  - Thanh toán tiền điện qua ngân hàng đạt 11,8%, giảm 0,76% so với cùng kỳ năm 2020 (12,56%).
  - Thanh toán tiền điện qua các tổ chức trung gian đạt 22,28%, giảm 14,21% so với cùng kỳ năm 2020 (36,49%).
  1.7. Về công tác dịch vụ khách hàng:
  - Chất lượng dịch vụ khách hàng: Tháng 8/2021, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 2.873 yêu cầu của khách hàng từ Trung tâm chăm sóc khách hàng (TTCSKH). Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, Công ty tiếp nhận và xử lý 39.983 yêu cầu của khách hàng từ TTCSKH, đã xử lý hoàn thành 39.983 yêu cầu (đạt 100%). Trong đó, số yêu cầu được xử lý đúng hạn là 38.718 yêu cầu (đạt 96,84%), xử lý trễ hạn là 1.265 yêu cầu (chiếm 3,16%) do yếu tố khách quan như: Thời tiết không thuận lợi (mưa to, gió lớn, giông sét, đêm khuya, ...), sự cố nhiều nơi, sự cố diện rộng, khu vực cách ly theo Chỉ thị 16, khách hàng chưa dựng trụ đỡ hoặc dựng trụ đỡ chưa đạt yêu cầu, ... .
  - Dịch vụ điện trực tuyến: Lũy kế đến hết tháng 8/2021 như sau:
  + Tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công: Toàn Công ty đạt 99,95%, tốt hơn 4,95% so với kế hoạch (95%).
  + Tỷ lệ dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4: Toàn Công ty đạt 99,95%, tốt hơn 4,95%  so với kế hoạch (≥ 95%). 
  + Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Toàn Công ty đạt 46,10%, tốt hơn 6,10% so với kế hoạch (40%).
  + Dịch vụ điện theo phương thức điện tử: Toàn Công ty đạt 94,30%, thấp hơn 0,7% so với kế hoạch (95%).  
  + Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng Email/App/Zalo: Số lượng khách hàng cài đặt App “Chăm sóc khách hàng” và App “Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” toàn Công ty đạt 55,47%, thấp hơn 4,53% so với kế hoạch (60%). 
  - Công tác xóa hộ câu phụ: Lũy kế thực hiện đến hết tháng 8 năm 2021, toàn Công ty xóa được 444 hộ câu phụ với tổng mức đầu tư là 1,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 55,5% so với kế hoạch (800 hộ).
  1.8. Về công trình đầu tư xây dựng:
Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 là 47 công trình với tổng giá trị 128,888 tỷ đồng. Lũy kế đến 31/8/2021 đã thực hiện đạt 31,9% kế hoạch.
  1.9. Về công trình sửa chữa lưới điện: 
Kế hoạch sửa chữa lưới điện năm 2021 là 26 công trình với tổng giá trị 28,326 tỷ đồng. Lũy kế đến 31/8/2021 đã thực hiện đạt 59,14% kế hoạch.
  2. Một số nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021:
  2.1. Về công tác cung cấp điện:
  - Lập kế hoạch công tác sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời phối hợp tốt giữa các đơn vị công tác nhằm giảm thiểu số lần cắt điện và phạm vi mất điện do công tác.
  -    Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ các khu vực cách ly, khu điều trị bệnh Covid-19 và các chốt phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
  2.2. Sản lượng điện thương phẩm: Dự kiến sản lượng điện thương phẩm tháng 9/2021 là 109.870.838 kW.h.
  2.3. Độ tin cậy cung cấp điện:
  Kế hoạch công tác tháng 9/2021 đạt chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện:
  - Tiếp tục thực hiện chương trình nâng cao độ tin cậy giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình số 766/Ctr-PCBL ngày 25/02/2021 của Công ty Điện lực Bạc Liêu). Chương trình công tác ngăn chặn/giảm sự cố lưới điện và củng cố hành lang an toàn lưới điện cao áp năm 2021 (Chương trình số 703/Ctr-PCBL ngày 22/02/2021).
  - Bố trí nhân sự lập lịch công tác tuần, tháng, tính toán thời gian mất điện khách hàng bình quân (chỉ số SAIDI) và hằng ngày kiểm soát việc thực hiện độ tin cậy, thao tác trên chương trình OMS (chương trình “Quản lý vận hành lưới điện”). Đồng thời phải theo dõi sát sao và cập nhật đầy đủ dữ liệu ngừng cung cấp điện vào chương trình OMS, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện hàng tuần, hàng tháng.
  - Chủ động lập kế hoạch chi tiết, kết hợp nhiều hạng mục công việc (cả phần lưới điện trung và hạ áp) có liên quan, đồng thời kết hợp công tác thí nghiệm định kỳ hằng năm vào những công tác có kế hoạch (sửa chữa thường xuyên, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, …) để hạn chế thấp nhất tần suất cắt điện.
  - Chủ động phối hợp các công tác của Điện lực và đơn vị thi công bên ngoài nhằm giảm tần suất ngừng cung cấp điện.
  2.4. Công tác tiết kiệm điện:
  - Phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của Điện lực.
  - Tiếp tục tuyên truyền tiết kiệm điện và các quy định pháp luật trong sử dụng điện trên Đài Truyền thanh các huyện/thị xã/thành phố.
  2.5. Về công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng:
  - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng qua các phương tiện truyền thông.
  - Tiếp tục chuẩn hóa thông tin khách hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) cho 243.038/253.425 khách hàng, đạt 95,90% so với kế hoạch và cài đặt App CSKH/Zalo cho 138.800 khách hàng, đạt 55,82% so với kế hoạch (60%)./.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng Công ty Điện lực Bạc Liêu.
Điện thoại: 0291.2210270        Fax: 0291.3824200
Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
Website: pcbaclieu.evnspc.vn        Email: pcbaclieu@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(08:58 - 10/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(14:28 - 09/02/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 01 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:16 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:13 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 13/10/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:41 - 09/08/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 08/07/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(13:47 - 09/06/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2022

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc...

(08:46 - 09/05/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(16:38 - 12/04/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 3 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...