Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 07:28 | 12/10/2021

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2021

  Trong tháng 9 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trọng tâm là đảm bảo cung cấp điện phục vụ lễ Quốc khánh 02/9; khu vực cách ly, khu vực điều trị bệnh Covid-19 và các chốt phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021:

  1.1. Sản lượng điện thương phẩm: Thực hiện trong tháng 9/2021 là 101.846.754 kW.h, tăng 0,43 % so với cùng kỳ 2020 (101.409.183 kW.h). Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 là 857.271.686 kW.h, đạt 73,90% kế hoạch năm 2021 (1.160.000.000 kW.h), tăng 3,20% so với cùng kỳ năm 2020 (830.711.137 kW.h).

  1.2. Phát triển khách hàng và tỷ lệ hộ dân sử dụng điện:

  - Tháng 9/2021, phát triển 467 khách hàng mới. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty phát triển được 5.959 khách hàng mới với tổng mức đầu tư là 10,3 tỷ đồng. Trong đó, 4.497 khách hàng gắn mới sinh hoạt; 491 khách hàng xóa câu phụ; 971 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt (trong đó có 525 khách hàng gắn mới để nuôi tôm).

  - Tổng số hộ dân có điện là 236.810 hộ/237.624 hộ, đạt tỷ lệ 99,66%.

  1.3. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng, với thời gian cấp điện trung bình 2,883 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,069 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020 (2,952 ngày/khách hàng), đạt chỉ tiêu là 3 ngày/khách hàng.

  - Khách hàng thuộc các nhóm còn lại với thời gian cấp điện trung bình là:

  + Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: 2,798 ngày/khách hàng, tốt hơn 2,202 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,056 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (2,742 ngày/khách hàng).

  + Khu vực nông thôn: 3,861 ngày/khách hàng, tốt hơn 1,139 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,090 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (3,771 ngày/khách hàng).

  + Khách hàng ngoài sinh hoạt: 4,085 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,915 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,418 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2020 (3,667 ngày/khách hàng).

  1.4. Độ tin cậy cung cấp điện:

  Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 1.030,7178 phút, tốt hơn 1.984,9791 phút so với cùng kỳ năm 2020 (3.015,6969 phút); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 4,0268 lần, tốt hơn 7,9420 lần so với cùng kỳ năm 2020 (11,9688 lần); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 7,0878 lần, tốt hơn 11,0724 lần so với cùng kỳ năm 2020 (18,1602 lần), các chỉ tiêu trên (lũy kế thực hiện/kế hoạch năm 2021) đạt kế hoạch.

  1.5. Về tiết kiệm điện: Tháng 9/2021, sản lượng điện tiết kiệm là 2.605.573 kW.h. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 21.425.824 kW.h, tương ứng tỷ lệ 2,50% sản lượng điện thương phẩm, tăng 13,06% so với cùng kỳ năm 2020 (18.950.247 kW.h) và đạt 87,95% so với kế hoạch (24.360.000 kW.h).

  1.6. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ): Tháng 9/2021, Công ty thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 76,97%, tốt hơn 25,39% so với cùng kỳ năm 2020 (51,58%). Trong đó:

  - Thanh toán tiền điện qua ngân hàng đạt 19,16%, tốt hơn 6,72% so với cùng kỳ năm 2020 (12,44%).

  - Thanh toán tiền điện qua các tổ chức trung gian đạt 57,81%, tốt hơn 18,67% so với cùng kỳ năm 2020 (39,14%).

  1.7. Về công tác dịch vụ khách hàng:

  - Hoạt động chăm sóc khách hàng: Tháng 9/2021, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 4.236 yêu cầu của khách hàng từ Trung tâm chăm sóc khách hàng (TTCSKH), đã xử lý hoàn thành 4.236 yêu cầu (đạt 100%). Trong đó, số yêu cầu được xử lý đúng hạn 4.226 yêu cầu (đạt 99,76%), xử lý trễ hạn là 10 yêu cầu  (chiếm 0,24%) do yếu tố khách quan như: Thời tiết không thuận lợi (mưa to, gió lớn, giông sét, đêm khuya, ...), khách hàng chưa dựng trụ đỡ hoặc dựng trụ đỡ chưa đạt yêu cầu, ... . Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty tiếp nhận và xử lý 44.219 yêu cầu của khách hàng từ TTCSKH, đã xử lý hoàn thành 44.219 yêu cầu (đạt 100%).

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Công ty Điện lực Bạc Liêu hiện đang cung cấp điện đến 253.413 khách hàng (khách hàng ánh sáng sinh hoạt là 233.380, ngoài sinh hoạt là 20.033). Với tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 100%; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 100%; tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 48,29%; tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 94,33%; tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 53,55%.

  - Công tác xóa hộ câu phụ: Lũy kế thực hiện đến hết tháng 9 năm 2021, toàn Công ty xóa được 491 hộ câu phụ với tổng mức đầu tư là 1,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 61,4% so với kế hoạch (800 hộ).

  - Triển khai thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện: Tính đến tháng 9/2021, Công ty đã thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện của đợt 3 & 4 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 22,980 tỷ đồng.

  1.8. Về công trình đầu tư xây dựng:

  Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng năm 2021 là 48 công trình với tổng giá trị 105,901 tỷ đồng. Lũy kế đến 30/9/2021 đã thực hiện đạt 45,3% kế hoạch.

  1.9. Về công trình sửa chữa lưới điện:

  Kế hoạch điều chỉnh sửa chữa lưới điện năm 2021 là 21 công trình với tổng giá trị 16,996 tỷ đồng. Lũy kế đến 30/9/2021 đã thực hiện đạt 91,47% kế hoạch.

  2. Một số nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2021:

  2.1. Về công tác cung cấp điện:

  - Tiếp tục thực hiện công tác sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời phối hợp tốt giữa các đơn vị công tác nhằm giảm thiểu số lần cắt điện và phạm vi mất điện do công tác.

  - Thực hiện đảm bảo cung cấp điện, trực sửa chữa điện 24/24 tại các khu vực cách ly, khu điều trị bệnh Covid-19 và các chốt phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  2.2. Sản lượng điện thương phẩm: Dự kiến sản lượng điện thương phẩm tháng 10/2021 là 101.644.391 kW.h.

  2.3. Công tác tiết kiệm điện:

  - Phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của Điện lực.

  - Tiếp tục tuyên truyền tiết kiệm điện và các quy định pháp luật trong sử dụng điện trên Đài Truyền thanh các huyện/thị xã/thành phố.

  2.4. Về công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng:

  - Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng khi đến giao dịch tại Điện lực và qua các phương tiện truyền thông.

  - Tiếp tục chuẩn hóa thông tin khách hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) cho 250.306/253.694 khách hàng, đạt 98,66% so với kế hoạch và cài đặt App CSKH/Zalo cho 146.210 khách hàng, đạt 58,80% so với kế hoạch (60%).

  - Tiếp tục mở rộng công tác “ngừng thu tiền điện tại nhà khách hàng” tại 05 xã thuộc huyện Đông Hải và 02 xã thuộc huyện Hòa Bình với khoảng 8.837 khách hang.

  - Tiếp tục triển khai kịp thời chương trình giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các đối tượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19./.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270                 Fax: 0291.3824200

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Website: pcbaclieu.evnspc.vn            Email: pcbaclieu@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(07:16 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:13 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 13/10/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:41 - 09/08/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 08/07/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(13:47 - 09/06/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2022

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc...

(08:46 - 09/05/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(16:38 - 12/04/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 3 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(16:48 - 11/03/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(15:17 - 11/02/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 01 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2022

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...