Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 21:39 | 02/12/2021

Thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 12/2021

  Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) yêu cầu Văn phòng, các phòng, ban, đội và các Điện lực trực thuộc triển khai phổ biến các VBQPPL mới có hiệu lực tháng 12/2021 liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

  1. Nghị định số 86/2021/NĐ-CP, ngày 25/09/2021 của Chính phủ về “Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật”. Hiệu lực: Từ ngày 01/12/2021.

  2. Nghị định số 89/2021/NĐ-CP, ngày 18/10/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”. Hiệu lực: Từ ngày 10/12/2021.

  3. Nghị định số 92/2021/NĐ-CP, ngày 27/10/2021 của Chính phủ về “Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  4. Nghị định số 93/2021/NĐ-CP, ngày 27/10/2021 của Chính phủ về “Vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo”. Hiệu lực: Từ ngày 11/12/2021.

  5. Nghị định số 97/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP, ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc”. Hiệu lực: Từ ngày 23/12/2021.

  * Lưu ý: Doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho bên mua bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và phải bao gồm các nội dung sau: Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm; Thuộc danh mục cơ sở; Địa chỉ tài sản được bảo hiểm; Tài sản được bảo hiểm;…

  Nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy được sử dụng hỗ trợ trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy không quá 65% (tăng 25% so với quy định cũ) số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

  Bên cạnh đó, hỗ trợ khen thưởng thành tích của tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia, phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy tối đa 5% (quy định cũ là 10%) số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính;…

  6. Nghị định số 101/2021/NĐ-CP, ngày 15/11/2021 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP, ngày 01/09/2016 của Chính phủ và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP, ngày 25/05/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP, ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP, ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP”. Hiệu lực: Từ ngày 30/12/2021.

  7. Thông tư số 06/2021/TT-BNV, ngày 01/11/2021 của Bộ Nội vụ về “Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành”. Hiệu lực: Từ ngày 20/12/2021.

  8. Thông tư số 91/2021/TT-BTC, ngày 21/10/2021 của Bộ Tài chính về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 191/2016/TT-BTC, ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và Thông tư số 56/2018/TT-BTC, ngày 25/06/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định”. Hiệu lực: Từ ngày 15/12/2021.

  9. Thông tư số 92/2021/TT-BTC, ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức”. Hiệu lực: Từ ngày 15/12/2021.

  10. Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg, ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  * Lưu ý: Khóa tài khoản định danh điện tử trong những trường hợp sau:

  - Khi chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình.

  - Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ.

  - Khi chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều khoản dịch vụ đã thỏa thuận với cơ quan cấp tài khoản định danh điện tử.

  - Khi thực hiện xác lập lại hoặc hủy số định danh cá nhân…

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

(07:34 - 27/05/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

(14:42 - 27/04/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

(08:42 - 24/03/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...