Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 08:42 | 24/03/2022

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

  Các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu lực từ tháng 4/2022 như sau:

  1. Nghị định số 21/2022/NĐ-CP, ngày 10/03/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2019/NĐ-CP, ngày 26/06/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 – 2022”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  2. Thông tư số 13/2022/TT-BTC, ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính về “Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ”. Hiệu lực: từ ngày 01/03/2022.

  3. Thông tư số 14/2022/TT-BTC, ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC, ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư số 04/2021/TT-BTC, ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  4. Văn bản số 01/VBHN-BTNMT, ngày 28/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

  5. Văn bản số 02/VBHN-BTNMT, ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về hồ sơ địa chính”.

  6. Văn bản số 03/VBHN-BTNMT, ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về bản đồ địa chính”.

  7. Văn bản số 04/VBHN-BTNMT, ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

  8. Văn bản số 05/VBHN-BTNMT, ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ”.

  9. Văn bản số 06/VBHN-BTNMT, ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp”.

  10. Văn bản số 07/VBHN-BTNMT, ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất”.

  11. Văn bản số 08/VBHN-BTNMT, ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

  12. Văn bản số 09/VBHN-BTNMT, ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất”.

  13. Văn bản số 10/VBHN-BTNMT, ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai”.

  14. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT, ngày 11/03/2022 do Bộ Y tế về “Ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế”.

  15. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT, ngày 15/03/2022 do Bộ Công Thương về “Ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử”.

  16. Quyết định số 476/QĐ-BTNMT, ngày 14/03/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT, ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công dân tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công nhân viên chức lao động tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(14:09 - 24/10/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 11/2022