Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 14:42 | 27/04/2022

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 5/2022

  Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) yêu cầu Văn phòng, các phòng, ban, đội và các Điện lực trực thuộc triển khai phổ biến các VBQPPL liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu lực từ tháng 5/2022 như sau:

  1. Nghị định số 22/2022/NĐ-CP, ngày 25/03/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP, ngày 12/04/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh”. Hiệu lực: từ ngày 10/05/2022.

  2. Thông tư số 11/2022/TT-BTC, ngày 21/02/2022 của Bộ Tài chính về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện”. Hiệu lực: từ ngày 01/05/2022.

  3. Thông tư số 07/2022/TT-BCT, ngày 23/03/2022 của Bộ Công Thương về “Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực”. Hiệu lực: từ ngày 08/05/2022.

  4. Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2021 của Bộ LĐTB&XH về “Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động”. Hiệu lực: từ ngày 15/04/2022.

  5. Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 05/04/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về “Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp”. Hiệu lực: từ ngày 20/05/2022.

  6. Thông tư số 24/2022/TT-BTC, ngày 07/04/2022 của Bộ Tài chính về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC, ngày 08/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp”. Hiệu lực: từ ngày 25/05/2022.

  7. Thông tư số 15/2022/TT-BCA, ngày 06/04/2022 của Bộ Công An về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công An quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công An quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 58/2020/TT-BCA, ngày 16/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Công An quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 65/2020/TT-BCA, ngày 19/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Công An quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 68/2020/TT-BCA, ngày 19/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Công An quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy”. Hiệu lực: từ ngày 21/05/2022.

  8. Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT, ngày 22/03/2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về “Cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất”.

  9. Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về “Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

  10. Quyết định số 612/QĐ-BCT, ngày 04/04/2022 của Bộ Công Thương về “Đính chính Thông tư số 04/2022/TT-BCT, ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Hiệu lực: kể từ ngày ký

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công dân tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công nhân viên chức lao động tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(14:09 - 24/10/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 11/2022