Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 07:34 | 27/05/2022

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 6/2022

1. Nghị định số 23/2022/NĐ-CP, ngày 05/04/2022 của Chính phủ về “Thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”. Hiệu lực: từ ngày 01/06/2022.

2. Nghị định số 24/2022/NĐ-CP, ngày 06/04/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp”. Hiệu lực: từ ngày 01/06/2022.

3. Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, ngày 19/04/2022 của Chính phủ về “Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia”. Hiệu lực: kể từ ngày ký.

4. Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTNMT năm 2022, ngày 16/05/2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Ban hành hợp nhất Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai”.

5. Thông tư số 16/2021/TT-BXD, ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng về “Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng”. Hiệu lực: từ ngày 20/06/2022.

    Lưu ý: công việc xây dựng, công trình thỏa mãn các yêu cầu sau: Tuân thủ các quy định của hồ sơ thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng có liên quan đến đối tượng được xây dựng; Tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

    Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ cho người làm việc trên công trường và người ở khu vực lân cận trước các nguy cơ gây suy giảm sức khỏe, thương tật, tử vong phát sinh từ công trường; đảm bảo vệ sinh, môi trường trong và ngoài công trường xây dựng.

    Bên cạnh đó, việc sử dụng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm, các loại máy, thiết bị thi công trên công trường và các phương tiện bảo vệ cá nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan và các quy định sau: sử dụng các vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm đảm bảo chất lượng và các quy định trong quy chuẩn; các loại máy, thiết bị thi công phải có đầy đủ các tài liệu kèm theo tại thời điểm mua bán;…

6. Thôngsố 19/2022/TT-BTC, ngày 23/03/2022 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số”. Hiệu lực: từ ngày 01/06/2022.

7. Thông số 123/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an về “Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy" (QCVN 03:2021/BCA). Hiệu lực: từ ngày 28/06/2022.

8. Thôngsố 03/2022/TT-BKHCN, ngày 20/04/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về “Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ. Hiệu lực: từ ngày 15/06/2022.

Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(16:52 - 29/08/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 9/2023

(14:58 - 21/07/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 8/2023

(07:26 - 26/06/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 7/2023

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công dân tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công nhân viên chức lao động tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023