Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 07:14 | 07/07/2022

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

  1. Nghị định số 20/2022/NĐ-CP, ngày 10/3/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2022.

  Lưu ý: Từ ngày 01/7/2022, nhà thầu thi công xây dựng ngoài việc phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường, còn phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

  Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự với bên thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

  Về bảo hiểm bắt buộc dân sự đối với bên thứ ba, số tiền bảo hiểm tối thiểu với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng/người/vụ và không giới hạn số vụ tổn thất.

  Trường hợp công trình có thiệt hại giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan là 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất. Trường hợp thiệt hại từ 1.000 tỷ đồng trở lên thì số tiền bảo hiểm là 100 tỷ đồng.

  Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí có liên quan.

  2. Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, ngày 20/5/2022 của Chính phủ về “Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  3. Nghị định số 33/2022/NĐ-CP, ngày 27/5/2022 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường”. Hiệu lực: Từ ngày 15/7/2022.

  4. Nghị định số 34/2022/NĐ-CP, ngày 28/5/2022 của Chính phủ về “Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký đến hết 31/12/2022.

  5. Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, ngày 28/5/2022 của Chính phủ về “Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế”. Hiệu lực: Từ ngày 15/7/2022.

  6. Nghị định số 36/2022/NĐ-CP, ngày 30/5/2022 của Chính phủ về “Hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  7. Nghị định số 37/2022/NĐ-CP, ngày 06/6/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Hiệu lực: Từ ngày 22/7/2022.

  Lưu ý: Tăng mức phạt tiền 08 – 10 triệu đồng (mức cũ từ 200.000 đồng – 600.000 đồng) đối với một trong các hành vi: Không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định; Không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định; Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập theo quy định;…

  - Đáng chú ý, hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt từ 10 – 12 triệu đồng, mức phạt trước đây chỉ từ 800.000 đồng – 1,2 triệu đồng.

  - Đồng thời, người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự bị phạt từ 15 – 20 triệu đồng thay vì từ 02 – 04 triệu đồng như quy định cũ. Đặc biệt, hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt từ 25 – 35 triệu đồng.

  8. Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, ngày 12/6/2022 của Chính phủ về “Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2022.

  Lưu ý: Mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng tăng lên mức như sau: 4.680.000 đồng với vùng I; 4.160.000 đồng với vùng II; 3.640.000 đồng với vùng III; và 3.250.000 đồng với vùng IV.

  - Nghị định cũng quy định mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau: 22.500 đồng với vùng I; 20.000 đồng với vùng II; 17.500 đồng với vùng III; và 15.600 đồng với cũng IV.

  - Với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán, mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. Cụ thể:

  + Mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần chia cho 12 tháng; hoặc mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.

  + Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.

  + Tham khảo thêm Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 về việc chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về lương tối thiểu.

  9. Thông tư số 78/2021/TT-BTC, ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2022.

  10. Thông tư số 111/2021/TT-BTC, ngày 14/12/2021 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2022.

  11. Thông tư số 25/2022/TT-BTC, ngày 28/4/2022 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2022.

  12. Thông tư số 27/2022/TT-BTC, ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính về “Bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC, ngày 11/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2022.

  13. Quyết định số 1247/QĐ-BTP, ngày 30/5/2022 của Bộ Tư pháp về “Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  14. Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN, ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về “Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp”. Hiệu lực: Từ ngày 01/6/2022.

  15. Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN, ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về “Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường”. Hiệu lực: Từ ngày 15/7/2022.

  16. Thông tư số 10/2022/TT-BCT, ngày 01/6/2022 của Bộ Công Thương về “Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN”. Hiệu lực: Từ ngày 16/7/2022.

  17. Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTNMT, ngày 07/6/2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về “Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ”.

  18. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTTTT, ngày 07/6/2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về “Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính”.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(14:09 - 24/10/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 11/2022

(17:03 - 27/09/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 10/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ