Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 11:03 | 08/07/2022

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.2210270.

  I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022:

  1. Về tình hình cung cấp điện: Sáu tháng đầu năm 2022, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa của tỉnh.

  2. Sản lượng điện thương phẩm: Thực hiện tháng 6 là 107.464.257 kW.h, tăng 1,27% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 là 594.005.744 kW.h, tăng 7,83% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 48,49% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (1.225.000.000 kW.h).

  3. Phát triển khách hàng – Khách hàng nuôi tôm: Trong tháng 6, phát triển 781 khách hàng mới. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Công ty phát triển được 4.785 khách hàng. Trong đó: 4.101 khách hàng gắn mới sinh hoạt; 684 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt (có 326  khách hàng gắn mới để nuôi tôm) với tổng mức đầu tư là 8,259 tỷ đồng.

  4. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng: Tháng 6/2022, phát triển mới 09 khách hàng, với thời gian cấp điện trung bình 2,611 ngày/khách hàng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, toàn Công ty phát triển mới 43 khách hàng, với thời gian cấp điện trung bình 2,659 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,205 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2021 (2,864 ngày/khách hàng) và tốt hơn 0,231 ngày/khách hàng so với chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (2,89 ngày/khách hàng).

  - Đối với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 với thời gian cấp điện trung bình 4,086 ngày/khách, tốt hơn 0,079 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 (4,165 ngày/khách hàng) và đạt so với quy định (5 ngày/khách hàng).

  - Đối với khách hàng mua điện sinh hoạt, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 với thời gian cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 3,348 ngày/khách, cao hơn 0,645 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 (2,703 ngày/khách hàng); Khu vực nông thôn 3,887 ngày/khách hàng, cao hơn 0,009 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 (3,878 ngày/khách hàng) và đạt so với quy định (5 ngày/khách hàng).

  5. Độ tin cậy cung cấp điện:

  Kết quả thực hiện các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tháng 6 (thực hiện/kế hoạch tháng): Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,1187/0,8350 lần; Thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 134,9414/166,5000 phút; Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,5062/0,7883 lần. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022: MAIFI là 0,7153/7,12 lần; SAIDI là 643,5931/1.566 phút; SAIFI là 2,7157/6,94 lần, các chỉ tiêu trên (thực hiện/kế hoạch) đạt kế hoạch.

  6. Về tiết kiệm điện: Tiết kiệm điện tháng 6 là 2.480.731 kW.h. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 14.112.202 kW.h, bằng 2,38% sản lượng điện thương phẩm, tốt hơn 3,31% so với cùng kỳ năm 2021 (13.660.414 kW.h) và đạt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (> hoặc =  2,1% sản lượng điện thương phẩm).

  7. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

  - Trong tháng 6 năm 2022, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 5.819 yêu cầu của khách hàng từ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (TTCSKH). Đã xử lý hoàn thành 5.819 yêu cầu (đạt 100%); trong đó, số yêu cầu được xử lý đúng hạn là 5.795 yêu cầu (đạt 99,59%), có 24 yêu cầu xử lý trễ hạn (chiếm 0,41%) do các nguyên nhân khách quan. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 32.075 yêu cầu của khách hàng từ TTCSKH, đã xử lý hoàn thành 32.075 yêu cầu (đạt 100%); trong đó, số yêu cầu được xử lý đúng hạn là 31.950 yêu cầu (đạt 99,61%), có 125 yêu cầu xử lý trễ hạn (chiếm 0,39%) do các nguyên nhân khách quan.

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 100% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 100% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 67,02% (kế hoạch 60%); Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 100% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 63,51% (kế hoạch 65%).

  8. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ): Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tháng 6 là 97,99%, tốt hơn 2,99% so với chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (95,00%), tăng 4,06% so với tháng 5/2022 (93,93%) và tốt hơn 20,99% so với cùng kỳ năm 2021 (77,00%).

  9. Về công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD): Kế hoạch ĐTXD năm 2022 là 41 công trình, với tổng giá trị là 143,767 tỷ đồng. Trong tháng 6, hoàn thành 01 công trình, lũy kế đến ngày 30/6/2022, đã hoàn thành 12 công trình, với giá trị thực hiện 22,209 tỷ đồng, đạt 15,45% so với kế hoạch.

  10. Công tác an sinh xã hội: Tiếp nối các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng. Trong tháng 6 năm 2022, Công ty hỗ trợ kinh phí xây dựng 03 căn nhà tình thương trên địa bàn huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu với số tiền 120 triệu đồng; ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bạc Liêu, số tiền 40 triệu đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Công ty hỗ trợ công tác an sinh xã hội với tổng số tiền trên 750 triệu đồng.

  II. Một số nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022:

  1. Về công tác cung cấp điện:

  - Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cung cấp điện năm 2022 (kế hoạch 6762/KH-PCBL ngày 17/12/2021 của Công ty Điện lực Bạc Liêu và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 22/12/2021).

  - Thực hiện công tác sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời phối hợp tốt giữa các đơn vị công tác nhằm giảm thiểu số lần cắt điện và phạm vi mất điện do công tác.

   - Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  2. Sản lượng điện thương phẩm: Dự kiến cung cấp sản lượng điện thương phẩm 6 tháng cuối năm 2022 là 599.994.256 kW.h. Lũy kế cả năm là 1.194.000.000 kWh, đạt 97,47% kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (1.225.000.000 kWh) và tăng trưởng 5,05% so với năm 2021.

  3. Phát triển khách hàng – Khách hàng nuôi tôm:

  Kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2022: Phát triển 3.815 khách hàng mới. Trong đó: 3.117 khách hàng sinh hoạt; 698 khách hàng ngoài sinh hoạt (có 356 khách hàng nuôi tôm).

  4. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  Kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 (thực hiện/kế hoạch): Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng, thời gian cấp điện trung bình 2,8/2,89 ngày/khách hàng; Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình 4/5 ngày/khách hàng; Khách hàng mua điện sinh hoạt, với thời gian giải quyết cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 3,5/5 ngày/khách hàng và khu vực nông thôn là 4/5 ngày/khách hàng.

  5. Độ tin cậy cung cấp điện:

  Kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm và lũy kế cả năm 2022, dự kiến Công ty thực hiện đạt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao:

  - Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 7,12 lần.

  - Thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 1.566 phút.

  - Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 6,94 lần.

  6. Công tác tiết kiệm điện:

  Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện 6 tháng cuối năm 2022 là 14.387.798 kW.h. Lũy kế cả năm, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 28.500.000 kW.h, bằng 2,39% sản lượng điện thương phẩm, đạt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (> hoặc = 2,1% sản lượng điện thương phẩm).

  7. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

  - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng khi đến giao dịch tại Điện lực và qua các phương tiện truyền thông.

  - Đẩy mạnh công tác “không thu tiền điện tại nhà khách hàng” tại các xã và ấp trong tỉnh.

  - Dịch vụ điện trực tuyến:

  Kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm và lũy kế cả năm 2022, dự kiến Công ty thực hiện đạt và vượt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao, cụ thể: Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 100% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 100% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 67% (kế hoạch 60%); Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 100% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 65% (kế hoạch 65%).

  8. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ): Kế hoạch thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt 6 tháng cuối năm 2022 là 95% bằng kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (95%).

  9. Về công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD):

  Công trình ĐTXD năm 2022 chậm tiến độ so với kế hoạch (6 tháng đầu năm giá trị thực hiện chỉ đạt 15,45%) do các nguyên nhân khách quan như: vướng mắc mặt bằng thi công; trượt giá vật tư; công tác cung ứng vật tư thiết bị chậm do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, hàng nhập khẩu, ... do đó sẽ khó đạt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (143,767 tỷ đồng). Công ty rà soát lại tiến độ, khối lượng giá trị có khả năng thực hiện để đăng ký điều chỉnh vốn kế hoạch ĐTXD năm 2022 nhằm đạt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao./.


TIN LIÊN QUAN

(07:16 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:13 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 13/10/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:41 - 09/08/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 08/07/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(13:47 - 09/06/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2022

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc...

(08:46 - 09/05/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(16:38 - 12/04/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 3 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(16:48 - 11/03/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(15:17 - 11/02/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 01 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2022

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...