Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 15:58 | 27/07/2022

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

  1. Nghị định số 41/2022/NĐ-CP, ngày 20/6/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  2. Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, ngày 24/6/2022 của Chính phủ về “Quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng”. Hiệu lực: Từ ngày 15/8/2022.

  3. Nghị định số 43/2022/NĐ-CP, ngày 24/6/2022 của Chính phủ về “Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch”. Hiệu lực: Từ ngày 08/8/2022.

  4. Nghị định số 44/2022/NĐ-CP, ngày 29/6/2022 của Chính phủ về “Xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản”. Hiệu lực: Từ ngày 15/8/2022.

  5. Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, ngày 07/7/2022 của Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”. Hiệu lực: Từ ngày 25/8/2022.

  6. Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về “Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”. Hiệu lực: Từ ngày 01/8/2022.

  Lưu ý: Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư, bên mời thầu đăng tải lên Hệ thống trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư, bên mời thầu phải đính kèm Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự án, không bắt buộc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn của từng năm.

  Bên cạnh đó, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2022 là tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, phí dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. Đảm bảo tổng số lượng gói thầu qua mạng trong năm đạt tối thiểu 80% số lượng gói thầu và tối thiểu 70% tổng giá trị gói thầu,…

  Ngoài ra, đến năm 2023 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng, trừ gói hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ,…

  * Hướng dẫn xử lý kỹ thuật khi Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gặp sự cố ngoài khả năng kiểm soát như sau:

  - Trường hợp gặp sự cố dẫn đến Hệ thống không thể vận hành thì:

  Các gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng có thời điểm đóng thầu, thời điểm hết hạn làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT nằm trong khoảng thời gian từ khi hệ thống bị sự cố cho đến thời điểm sau hoàn thành khắc phục sự cố 02 giờ sẽ được Hệ thống gia hạn đến thời điểm đóng thầu mới, thời điểm hết hạn làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT mới là sau 06 giờ kể từ khi hoàn thành khắc phục sự cố.

  - Trường hợp thời điểm đóng thầu mới và hết hạn làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT sau 17 giờ thì Hệ thống gia hạn đến 09 giờ ngày tiếp theo.

  - Trường hợp Hệ thống tự động gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định trên thì việc đánh giá E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT được thực hiện trên cơ sở thời điểm đóng thầu nêu trong E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT trước khi Hệ thống gặp sự cố.

  (Hiện hành, theo Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, thời điểm mở thầu mới là 15 giờ cùng ngày nếu sự cố Hệ thống được khắc phục trước 12 giờ, nếu sau 12 giờ thì thời điểm mở thầu sẽ là 09 giờ ngày tiếp theo. Trường hợp sự cố Hệ thống được khắc phục vào thứ 7, chủ nhật, ngày lễ thì mở thầu vào 09 giờ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ).

  7. Thông tư số 09/2022/TT-BCT, ngày 01/6/2022 của Bộ Công Thương về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-BCT, ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc”. Hiệu lực: Từ ngày 01/8/2022.

  8. Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT, ngày 16/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT, ngày 15/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi”. Hiệu lực: Từ ngày 01/8/2022.

  9. Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT, ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về “Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”. Hiệu lực: Từ ngày 01/8/2022.

  10. Thông tư số 12/2022/TT-BKHĐT, ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về “Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len”. Hiệu lực: Từ ngày 25/8/2022.

  11. Thông tư số 15/2022/TT-BKHĐT, ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về “Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len”. Hiệu lực: Từ ngày 25/8/2022.

  12. Quyết định số 610/QĐ-BXD, ngày 13/7/2022 của Bộ Xây dựng về “Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  13. Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTNMT ngày 20/6/2022 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(14:09 - 24/10/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 11/2022

(17:03 - 27/09/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 10/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ