Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 07:06 | 25/08/2022

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

  1. Nghị định số 49/2022/NĐ-CP, ngày 29/7/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP”. Hiệu lực: Từ ngày 12/9/2022.

  2. Nghị định số 50/2022/NĐ-CP, ngày 02/8/2022 của Chính phủ về “Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập”. Hiệu lực: Từ ngày 15/8/2022.

  3. Thông tư số 12/2022/TT-BCT, ngày 25/7/2022 của Bộ Công Thương về “Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí”. Hiệu lực: Từ ngày 09/9/2022.

  4. Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT, ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài”. Hiệu lực: Từ ngày 10/9/2022.

  5. Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN, ngày 28/7/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về “Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  6. Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN, ngày 28/7/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN, ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra Nhà nước về đo lường”. Hiệu lực: Từ ngày 12/9/2022.

  7. Thông tư số 48/2022/TT-BTC, ngày 03/8/2022 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”. Hiệu lực: Từ ngày 17/9/2022.

  8. Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT, ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về “Ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT, ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”. Hiệu lực: Từ ngày 01/8/2022.

  9. Quyết định số 1464/QĐ-BTC, ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính về “Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2022.

  10. Quyết định số 1373/QĐ-BKHĐT, ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về “Đính chính Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT, ngày 15/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”. Hiệu lực: Từ ngày 01/8/2022.

  11. Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTTTT, ngày 20/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử”.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(14:09 - 24/10/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 11/2022

(17:03 - 27/09/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 10/2022

(07:06 - 25/08/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

(15:58 - 27/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

(07:14 - 07/07/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022

(08:57 - 16/06/2022)

Triển khai nội dung mới của Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ