Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 14:09 | 24/10/2022

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 11/2022

1. Nghị quyết số 131/NQ-CP, ngày 06/10/2022 của Chính phủ về “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp”. Hiệu lực: Từ ngày ký.

2. Nghị định số 54/2022/NĐ-CP, ngày 22/8/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP, ngày 28/1/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa”. Hiệu lực: Từ ngày 01/11/2022.

3. Nghị định số 58/2022/NĐ-CP, ngày 31/8/2022 của Chính phủ về “Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam”. Hiệu lực: Từ ngày 01/11/2022.

4. Nghị định số 83/2022/NĐ-CP, ngày 18/10/2022 của Chính phủ quy định về “Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý”. Hiệu lực: Từ ngày 20/10/2022.

5. Thông tư số 58/2022/TT-BTC, ngày 22/9/2022 của Bộ Tài chính về “Quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư". Hiệu lực: Từ ngày 10/11/2022.

6. Thông tư số 03/2022/TT-BXD, ngày 27/9/2022 của Bộ Xây dựng về “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”. Hiệu lực: từ ngày 11/11/2022.

7. Thông tư số 18/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 30/9/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về “Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành”. Hiệu lực: Từ ngày 15/11/2022.

8. Thông tư số 14/2022/TT-BCT, ngày 30/9/2022 của Bộ Công Thương về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2017/TT-BCT, ngày 10/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện”. Hiệu lực: Từ ngày 22/11/2022.

9. Thông tư số 15/2022/TT-BCT, ngày 03/10/2022 của Bộ Công Thương về “Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp”. Hiệu lực: Từ ngày 25/11/2022.

10. Thông tư số 20/2022/TT-BKHĐT, ngày 30/9/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về “Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len”. Hiệu lực: Từ ngày 20/11/2022.

11. Thông tư số 21/2022/TT-BKHĐT, ngày 30/9/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về “Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len”. Hiệu lực: Từ ngày 20/11/2022.

12. Thông tư số 60/2022/TT-BTC, ngày 03/10/2022 của Bộ Tài chính về “Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính”. Hiệu lực: Từ ngày 17/11/2022.

13. Thông tư số 61/2022/TT-BTC, ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”. Hiệu lực: Từ ngày 20/11/2022.

Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công dân tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công nhân viên chức lao động tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(14:09 - 24/10/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 11/2022