Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 07:14 | 28/11/2022

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

  1. Nghị quyết số 76/2022/QH15 được thông qua ngày 15/11/2022 về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

  Lưu ý: Áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 05 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên. (Theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019, thời hiệu xử lý kỷ luật là 02 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 05 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên).

  - Các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

  - Ngoài ra, tại Kỳ họp, Quốc hội thông qua 6 Luật, 13 Nghị quyết và cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật khác.

  - Đồng ý bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam.

  2. Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  3. Thông tư số 31/2022/TT-BCT ngày 08/11/2022 của Bộ Công Thương về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện”. Hiệu lực: Từ ngày 28/12/2022.

  4. Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp”. Hiệu lực: Từ ngày 23/12/2022.

  5. Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp”. Hiệu lực: Từ ngày 14/11/2022.

  6. Quyết định số 02/2022/QĐ-KTNN ngày 03/11/2022 của Kiểm toán Nhà nước về việc “Ban hành Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước”. Hiệu lực: Sau 45 ngày kể từ ngày ký.

  7. Quyết định số 1026/QĐ-BXD ngày 08/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc “Công bố danh mục và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường do Bộ Xây dựng quản lý”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  8. Quyết định số 2371/QĐ-BCT ngày 09/11/2022 của Bộ Công Thương về việc “Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam (FTAP)”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công dân tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công nhân viên chức lao động tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(14:09 - 24/10/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 11/2022