Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 10:12 | 27/12/2022

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

1. Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2023.

2. Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ về “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương”. Hiệu lực: Từ ngày 01/12/2022.

3. Nghị định số 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ về “Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”. Hiệu lực: Từ ngày 15/01/2023.

4. Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về “Đăng ký biện pháp bảo đảm”. Hiệu lực: Từ ngày 15/01/2023.

5. Nghị định số 100/2022/NĐ-CP ngày 07/12/2022 của Chính phủ về “Bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

6. Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ về “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2023.

7. Thông tư số 65/2022/TT-BTC ngày 02/11/2022 của Bộ Tài chính về “Quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2023.

8. Thông tư số 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 của Bộ Tài chính về “Ngưng hiệu lực của Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”. Hiệu lực: Từ ngày 01/12/2022.

9. Thông tư số 32/2022/TT-BCT ngày 18/11/2022 của Bộ Công Thương về “Sửa đổi Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2023.

10. Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng về “Ban hành QCVN số 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình”. Hiệu lực: Từ ngày 16/01/2023.

11. Quyết định số 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về “Ban hành Quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2023.

12. Quyết định số 1158/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về “Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

13. Quyết định số 3323/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

14. Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(16:52 - 29/08/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 9/2023

(14:58 - 21/07/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 8/2023

(07:26 - 26/06/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 7/2023

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công dân tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công nhân viên chức lao động tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023