Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 07:16 | 09/01/2023

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291.2210270

  I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

  1. Về tình hình cung cấp điện: Năm 2022, trước bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, còn nhiều yếu tố rủi ro khó lường từ diễn biến dịch bệnh, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu, lạm phát, biến động giá nguyên, nhiên liệu trên thế giới ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) nói riêng. Song, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty Điện lực miền Nam (Tổng công ty), cùng sự phối hợp và hỗ trợ của các Sở, Ban, Ngành địa phương, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  2. Sản lượng điện nhận: Tổng sản lượng điện nhận năm 2022 là 1.277.530.936 kW.h (bao gồm điện nhận từ Tổng công ty Điện lực miền Nam, điện gió và điện mặt trời mái nhà), tăng 4,86% so với năm 2021, sản lượng ngày lớn nhất là 4.213.778 kW.h (ngày 16/6/2022), tăng 3,35% so với cùng kỳ và công suất ngày lớn nhất (Pmax) là 197,91 MW (ngày 27/4/2022), tăng 1,08% so với Pmax năm 2021.

  3. Sản lượng điện tiêu thụ: Tổng sản lượng điện tiêu thụ năm 2022 là 1.193.481.253, tăng 5,01% so với năm 2021.

  4. Doanh thu bán điện: Tổng doanh thu đạt 2.255,237 tỷ đồng, tăng 6,99% so với năm 2021.

  5. Tỷ lệ thu tiền điện: Công ty thực hiện thu đạt 100% so với số phải thu, thực hiện tốt hơn 0,1% so với kế hoạch Tổng công ty giao (99,9%).

  6. Tổn thất điện năng: Thực hiện 4,47%, đạt tốt hơn 0,18% so với kế hoạch Tổng công ty giao (4,65%).

  7. Độ tin cậy cung cấp điện: Năm 2022, Công ty thực hiện đạt các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện. Cụ thể: Thời gian mất điện bình quân (SAIDI) khách hàng trong năm 273,7/281 phút; Số lần mất điện bình quân (SAIFI) khách hàng trong năm 2,38/2,66 lần; Slần mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) trong năm 2,23/2,31 lần.

  8. Phát triển khách hàng:

  - Trong năm 2022, Công ty phát triển được 8.764  khách hàng mới với tổng mức đầu tư là 14,227 tỷ đồng. Trong đó: 7.473 khách hàng gắn mới sinh hoạt; 1.291 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt. Nâng tổng số khách hàng có điện là 264.528 khách hàng, trong đó 243.175 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt và 21.353 khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt.

  - Tổng số hộ dân có điện 243.175/243.873 hộ, đạt tỷ lệ 99,71%.

  9. Về tiết kiệm điện: Năm 2022, Công ty đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện qua các kênh truyền thông đại chúng (báo, đài), truyền thông nội bộ đến khách hàng sử dụng điện (phòng giao dịch, website, app chăm sóc khách hàng, Zalo), cũng như tuyên truyền trực tiếp đến khách hàng sử dụng điện trên địa bàn, kết quả toàn tỉnh Bạc Liêu tiết kiệm được 28,832 triệu kW.h, bằng 2,42% sản lượng điện thương phẩm, tăng 2,03% so với năm 2021 và đạt kế hoạch Tổng công ty giao (lớn hơn hoặc bằng 2,1% sản lượng điện thương phẩm).

  10. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Năm 2022, giải quyết thủ tục cấp điện mới 95 khách hàng trạm chuyên dùng, với thời gian trung bình 2,652 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,238 ngày/khách hàng so với năm 2021, đạt tốt hơn 0,238 ngày/khách hàng so với chỉ tiêu Tổng công ty giao.

  - Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình 4,177 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,025 ngày/khách hàng so với năm 2021 và đạt tốt hơn 0,823 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng).

  - Khách hàng mua điện sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 2,947 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,039 ngày/khách hàng so với năm 2021 và tốt hơn 0,053 ngày/khách hàng so với quy định (3 ngày/khách hàng); Khu vực nông thôn 4,039 ngày/khách hàng, cao hơn 0,158 ngày/khách hàng so với năm 2021 và đạt tốt hơn 0,961 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng).

  11. Công tác dịch vụ khách hàng: Năm 2022, Công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về giao dịch trực tuyến, dịch vụ cấp độ 4, dịch vụ điện theo phương thức điện tử, phát triển giao dịch khách hàng qua app/Zalo/Email/SMS đã mang lại hiệu quả và tiện lợi cho khách hàng sử dụng điện. Trong đó, Công ty Điện lực Bạc Liêu thực hiện vượt mức kế hoạch Tổng công ty giao để phục vụ 264.528 khách hàng, cụ thể như sau:

  - Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 89,58%, vượt 29,58% so kế hoạch (60%).

  - Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên môi trường mạng app/Zalo đạt 77,20%, vượt 12,20%  so kế hoạch (65%).

  - Tỷ lệ yêu cầu khách hàng được thực hiện đúng thời gian Tập đoàn Điện lực Việt Nam cam kết đạt 99,42%, vượt 3,42% so kế hoạch (96%).

  12. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ): Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%, tốt hơn 5% so với chỉ tiêu Tổng công ty giao (95%), tốt hơn 2,89% so với năm 2021.

  13. Công tác đấu thầu: Năm 2022, Công ty thực hiện 98 gói thầu, tổng giá trị gói thầu 176,077 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu 150,212 tỷ đồng, giá trị tiết kiệm 25,865 tỷ đồng (14,69%).

   14. Về công trình đầu tư xây dựng (ĐTXD) lưới điện:

  - Trong năm 2022, Công ty Điện lực Bạc Liêu triển khai thực hiện 20 công trình lưới điện (03 công trình lưới điện 110kV và 17 công trình lưới điện 22kV) khối lượng đầu tư: 103,58 km đường dây trung áp; 75,96 km đường dây hạ áp; tổng dung lượng trạm biến áp 52,725 MVA, với tổng mức đầu tư 220,25 tỷ đồng, dự kiến cấp điện cho khoảng 528 hộ các khu vực vùng lõm.

  - Năm 2022, công tác ĐTXD lưới điện gặp nhiều khó khăn về mặt bằng thi công làm ảnh hưởng tiến độ hoàn thành công trình, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty, sự hỗ trợ nhiệt tình của địa phương, Công ty đã triển khai và thi công hoàn thành đưa vào vận hành 07 công trình, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng điện và đồng thời giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, khối lượng đưa vào vận hành gồm: 24,4km đường dây trung áp; 34,8km đường dây hạ áp, tổng dung lượng máy biến áp 43,863 MVA, cấp điện cho 438 hộ khu vực vùng lõm; 13 công trình còn lại tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục và thi công hoàn thành trong năm 2023.

  - Một số công trình quan trọng đưa vào vận hành năm 2022:

  + Công trình 110kV: Lắp máy biến áp T2 – Trạm biến áp 110kV Đông Hải

  + Công trình lưới điện phân phối: 04 công trình cấp điện cho các hộ dân khu vực vùng lõm ngoài dự án 2081 thuộc khu vực thành phố Bạc Liêu và thị xã Giá Rai.

  15. Công tác chuyển đổi số (CĐS): Kế thừa cơ bản những thành tựu đã đạt được từ năm 2021, Công ty đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch Chuyển đổi số ngay từ đầu năm. Kết quả thực hiện kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022, Công ty đã hoàn thành 100% theo kế hoạch Tổng công ty giao, bao gồm 06 lĩnh vực trong đó có 42 mục tiêu (trong đó Công ty chủ trì thực hiện 23/42 mục tiêu). Công tác Chuyển đổi số tại Công ty đã mang lại nhiều trải nghiệm mới cho khách hàng trong việc tiếp cận thông tin với dữ liệu ngành Điện, đồng thời thúc đẩy quá trình ứng dụng Chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty.

  16. Công tác an sinh xã hội: Trong năm 2022, Công ty đã hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền hơn 1,49 tỷ đồng (trong đó: Ủng hộ cho Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt, “Quỹ vì người nghèo” tỉnh Bạc Liêu phát động, hỗ trợ kinh phí xây dựng 15 căn nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, hỗ trợ cho gia đình chính sách, ...).  

  II. Kế hoạch công tác năm 2023:

  1. Về công tác cung cấp điện:

  - Lập kế hoạch cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023 (kế hoạch số 6486/KH-PCBL ngày 08/12/2022).

  - Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  - Tiếp tục duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cung cấp điện Công ty Điện lực Bạc Liêu. Chủ động hơn nữa trong công tác điều hành, chỉ đạo nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

  - Khai thác hiệu quả công nghệ mới như: Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA), vệ sinh sứ không cần cắt điện (vệ sinh sứ hotline), sửa chữa điện nóng,… nhằm giảm thiểu thời gian ngừng cung cấp điện.

  - Xây dựng phương thức kết lưới hợp lý và tối ưu trong vận hành. Rà soát lại việc bố trí các thiết bị bảo vệ trên lưới điện cũng như yêu cầu phối hợp bảo vệ để đảm bảo vận hành lưới điện hiệu quả.

  - Tiếp tục sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, phối hợp tốt giữa các đơn vị công tác nhằm giảm thiểu số lần cắt điện và phạm vi mất điện do công tác.

  2. Sản lượng điện tiêu thụ: Dự kiến sản lượng toàn Công ty năm 2023 là 1.280 triệu kW.h, tăng 7,20% so với năm 2022.

  3. Tỷ lệ tổn thất điện năng: Dự kiến tổn thất điện năng toàn Công ty năm 2023 là 4,60%.

  4. Lợi nhuận: Đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi.

  5. Độ tin cậy cung cấp điện: Thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI): 268 phút; Số lần mất điện khách hàng bình quân (SAIFI): 2,53 lần; Số lần mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI): 2,42 lần.

  6. Phát triển khách hàng: Năm 2023, Công ty dự kiến phát triển thêm 8.641 khách hàng mới (trong đó sinh hoạt là 7.141 khách hàng, ngoài sinh hoạt là 1.500 khách hàng.

  7. Công tác dịch vụ khách hàng: Thực hiện 100% giao dịch trực tuyến theo phương thức điện tử theo kế hoạch Tổng công ty giao.

  - Giới thiệu khách hàng sử dụng các dịch vụ điện theo phương thức điện tử, giao dịch trực tuyến (Cổng dịch vụ công Quốc gia, Website, Email, Ứng dụng CSKH, Zalo); dịch vụ thanh toán trực tuyến; hỗ trợ khách hàng cài đặt app Zalo/CSKH.

  - Tuyên truyền về ưu điểm, thuận tiện của việc giao dịch trực tuyến đến khách hàng bằng nhiều hình thức thông qua các kênh truyền thông đại chúng (báo, đài) và truyền thông nội bộ (phòng giao dịch khách hàng, tờ rơi, cẩm nang, poster, trang web của Công ty…).

  - Từng bước số hóa các quy trình nội bộ theo định hướng chung của Tổng công ty: Dự toán, cấp phát, quyết toán, nghiệm thu vật tư cấp điện, triển khai qua phần mềm cấp điện máy tính bảng kết nối hệ thống thông tin quản lý khách hàng dùng điện (CMIS), hệ thống kho vật tư.

  8. Công tác tiết kiệm điện:

  - Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh Bạc Liêu thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025.

  - Mở rộng tuyên truyền tiết kiệm điện qua các kênh truyền thông nội bộ (website, phòng Giao dịch khách hàng, Zalo, SMS, ấn phẩm tuyên truyền, pano cố định…), truyền thông đại chúng, ...

  - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2023.

  - Phổ biến kiến thức tiết kiệm điện, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức tiết kiệm điện tại các trường học nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm đến lực lượng học sinh, sinh viên.

  - Phối hợp Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu triển khai chương trình hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, khách hàng sử dụng điện > 03 triệu kW.h/năm; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng trên địa bàn.

  - Tổ chức các Hội thảo tiết kiệm điện; Hội nghị tuyên truyền pháp luật trong sử dụng điện và hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

  - Thực hiện xã hội hóa hoạt động tiết kiệm điện để nâng cao nhận thức cộng đồng từ phía các đối tác, nhà cung cấp có thụ hưởng hoặc quyền lợi liên quan hoạt động tiết kiệm điện.

  9. Công tác đầu tư xây dựng: Dự kiến kế hoạch ĐTXD năm 2023 với tổng giá trị thực hiện 152,727 tỷ đồng./.


TIN LIÊN QUAN

(09:26 - 11/09/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(14:35 - 08/08/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(08:02 - 10/07/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 7 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:51 - 09/06/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:14 - 11/05/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:06 - 07/04/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2023

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc...

(08:58 - 10/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(14:28 - 09/02/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 01 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:16 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:13 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...