Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 07:08 | 27/01/2023

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

  1. Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2023.

  Lưu ý: Khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục, cung cấp dịch vụ; không được yêu cầu công dân phải nộp, xuất trình giấy tờ để chứng minh thông tin về cư trú.

  - Trường hợp không khai thác được thông tin về cư trú hoặc thông tin đó chưa được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú.

  - Ngoài ra, Nghị định 104/2022/NĐ-CP cũng bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chủ yếu thuộc các lĩnh vực như: giáo dục, y tế, đất đai, thuế… Thay vào đó, khi thực hiện các thủ tục trên, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  2.  Nghị định số 110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về “Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  3. Nghị định số 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo”. Hiệu lực: Từ ngày 15/02/2023.

  4. Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  5. Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính về “Quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  6. Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú”. Hiệu lực: Từ ngày 05/02/2023.

  7. Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính về “Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2023.

  Lưu ý: Theo quy định mới, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với con dưới 18 tuổi là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có). Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hồ sơ chứng minh gồm: Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có); Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có).

  - Đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng minh gồm: Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; Bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn.

  - Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

  8. Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ về “Quy định thời hạn bảo quản tài liệu”. Hiệu lực: Từ ngày 15/02/2023.

  9. Thông tư số 38/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương về “Bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt”. Hiệu lực: Từ ngày 01/01/2023.

  Lưu ý: Bãi bỏ quy định về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi ký hợp đồng mua bán điện tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

  10. Thông tư số 39/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải; Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối và Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối”. Hiệu lực: Từ ngày 16/02/2023.

  11. Thông tư số 42/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương về “Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện”. Hiệu lực: Từ ngày 16/02/2023.

  Lưu ý: Việc kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền được tiến hành theo các hình thức: kiểm tra theo kế hoạch (có thông báo trước cho bên được kiểm tra hoặc kiểm tra thường xuyên của Đơn vị điện lực) và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; khi có phản ánh của tổ chức, cá nhân về các dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động điện lực, sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện.

  Ngoài ra, khi tiến hành kiểm tra, đơn vị chủ trì kiểm tra phải thành lập tổ kiểm tra hoặc đoàn kiểm tra gồm ít nhất 03 thành viên, có tổ trưởng hoặc trưởng đoàn kiểm tra; trong tổ hoặc đoàn kiểm tra ít nhất phải có 01 Kiểm tra viên điện lực. Việc kiểm tra phải được tiến hành với sự có mặt của đại diện bên được kiểm tra. Trường hợp đại diện bên được kiểm tra vắng mặt, bên kiểm tra phải mời ít nhất 01 người chứng kiến có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc đại diện chính quyền địa phương hoặc công an để chứng kiến việc kiểm tra.

  Trường hợp đột xuất phải vào địa điểm của khách hàng để kiểm tra sử dụng điện trong khoảng thời gian từ 22 giờ 00 đêm ngày hôm trước đến 06 giờ 00 sáng hôm sau, bên kiểm tra phải phối hợp với chính quyền địa phương hoặc công an để chứng kiến việc kiểm tra và tiến hành kiểm tra theo quy định.

  12. Thông tư số 105/2022/TT-BQP, ngày 29/12/2022 của Bộ Quốc phòng về “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước CHXHCNVN”. Hiệu lực: Từ ngày 16/02/2023.

  13. Thông tư số 67/2022/TT-BCA ngày 30/12/2022 của Bộ Công an về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”. Hiệu lực: Từ ngày 15/02/2023.

  14. Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của Bộ Công Thương về “Ban hành Khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(09:32 - 27/09/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 10/2023

(16:23 - 25/09/2023)

Phổ biến thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (Thông tư số 16/2023/TT-BCT)

(16:52 - 29/08/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 9/2023

(14:58 - 21/07/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 8/2023

(07:26 - 26/06/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 7/2023

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công dân tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công nhân viên chức lao động tại Công ty Điện lực Bạc Liêu