Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 07:10 | 24/02/2023

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

  1. Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội. Hiệu lực: Từ ngày 01/3/2023.

  2. Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ về "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước”. Hiệu lực: Từ ngày 20/3/2023.

  3. Nghị định số 04/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  4. Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về “Quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử. Hiệu lực: Từ ngày 15/02/2023.

  5. Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03/01/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về “Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội”. Hiệu lực: Từ ngày 20/02/2023.

  6. Thông tư số 01/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ Công Thương về “Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió và Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời”. Hiệu lực: Từ ngày 19/01/2023.

  7. Thông tư số 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định”. Hiệu lực: Từ ngày 20/3/2023.

  8. Thông tư số 02/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ Công Thương về “Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện”. Hiệu lực: Từ ngày 19/01/2023.

  9. Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về “Quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại”. Hiệu lực: Từ ngày 01/3/2023.

  10. Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư pháp về “Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”. Hiệu lực: Từ ngày 03/3/2023.

  11. Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ Xây dựng về “Ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng”. Hiệu lực: Từ ngày 26/3/2023.

  12. Thông tư số 01/2023/TT-BXD ngày 16/01/2023 của Bộ Xây dựng về “Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng”. Hiệu lực: Từ ngày 10/3/2023.

  Lưu ý: Các VBQPPL sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật:

  - Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về “Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng”;

  - Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về “Hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng”.

  13. Thông tư số 07/2023/TT-BQP ngày 27/01/2023 của Bộ Quốc phòng về “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Hiệu lực: Từ ngày 14/3/2023.

  14. Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 31/01/2023 của Bộ Xây dựng về “Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2022”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  15. Quyết định số 62/QĐ-BXD ngày 08/02/2023 của Bộ Xây dựng về “Công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  16. Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg ngày 20/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng”. Hiệu lực: Từ ngày 01/3/2023.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công dân tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công nhân viên chức lao động tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(14:09 - 24/10/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 11/2022