Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 07:10 | 28/03/2023

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023

  1. Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/02/2023 của Chính phủ về ‘Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia”. Hiệu lực: Từ ngày 01/4/2023.

  2. Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ về “Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức”. Hiệu lực: Từ ngày 10/4/2022.

  3. Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/3023 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  4. Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về “Quy định về bảo lãnh ngân hàng”. Hiệu lực: Từ ngày 01/4/2023.

  5. Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về “Quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động”. Hiệu lực: Từ ngày 01/4/2023.

  Lưu ý: Người sử dụng lao động (NSDLĐ) cần lập sổ trang cấp, theo dõi việc trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân có chữ ký xác nhận của người lao động (NLĐ) hoặc người đại diện của tổ đội, phân xưởng nơi NLĐ làm việc nhận phương tiện bảo vệ cá nhân.

  - Khuyến khích NSDLĐ thực hiện số hóa việc theo dõi, cấp phát trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bảo đảm việc xác nhận của NLĐ phù hợp với ứng dụng công nghệ thông tin.

  - Tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở trước khi quyết định thời hạn sử dụng, số lượng phương tiện bảo vệ cá nhân trang cấp cho NLĐ.

  - NSDLĐ cần kiểm tra chất lượng phương tiện bảo vệ cá nhân trước khi trang cấp, trong quá trình sử dụng.

  - Hằng năm, NSDLĐ cần tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở để lập kế hoạch mua sắm (bao gồm cả dự phòng), trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ.

  6. Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ Tài chính về “Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật”. Hiệu lực: Từ ngày 01/4/2023.

  7. Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính”. Hiệu lực: Từ ngày 14/4/2023.

  Lưu ý: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Cụ thể, đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ (Nghị định số 49/2022/NĐ-CP).

  -  Bên cạnh đó, giá tính thuế đối với hoạt động sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP.

  -  Ngoài ra, tài liệu liên quan về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP gồm: Bản sao một trong các hình thức Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận về kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

  8. Thông tư số 02/2023/TT-BYT ngày 09/02/2023 của Bộ Y tế về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội”. Hiệu lực: Từ ngày 01/4/2023.

  9. Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2022 của Bộ Xây dựng về “Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng”. Hiệu lực: Từ ngày 20/4/2023.

  10. Thông tư số 01/2023/TT-BNV ngày 09/3/2023 của Bộ Nội vụ về “Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ”. Hiệu lực: Từ ngày 24/4/2023.

  11. Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  12. Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(16:52 - 29/08/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 9/2023

(14:58 - 21/07/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 8/2023

(07:26 - 26/06/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 7/2023

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công dân tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công nhân viên chức lao động tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023