Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 10:14 | 26/04/2023

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

  1. Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH15 ngày 28/02/2023 của UBTV Quốc hội về “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước”. Hiệu lực: Từ ngày 01/5/2023.

  2. Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai”. Hiệu lực: Từ ngày 20/5/2023.

  Lưu ý: Bổ sung mới quy định về các điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ) trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư. Cụ thể, phải có dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; phù hợp với quy hoạch SDĐ cấp huyện, dự án đầu tư có trong danh mục kế hoạch SDĐ hằng năm cấp huyện đã được phê duyệt; có đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường (nếu có).

  Bên cạnh đó, phải có phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế với trường hợp chuyển mục đích SDĐ rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác; có phương án sử dụng tầng đất mặt và văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa với trường hợp chuyển mục đích SDĐ chuyên trồng lúa sang mục đích khác.

  Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) khi Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ, cho thuê đất, tổ chức tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai; đáp ứng các điều kiện tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

  Ngoài ra, tổ chức tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá QSDĐ; không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá; và đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản với trường hợp đấu giá QSDĐ để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.

  3. Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về “Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023.

  4. Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ về “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính”. Hiệu lực: Từ ngày 15/5/2023.

  5. Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030". Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  6. Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  7. Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương về “Ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp”. Hiệu lực: Từ ngày 08/5/2023.

  8. Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ Tài chính về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ”. Hiệu lực: Từ ngày 08/5/2023.

  9. Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ Tài chính về “Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính”. Hiệu lực: Từ ngày 05/5/2023.

  10. Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về “Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam”. Hiệu lực: Từ ngày 01/4/2023.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(16:52 - 29/08/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 9/2023

(14:58 - 21/07/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 8/2023

(07:26 - 26/06/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 7/2023

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công dân tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công nhân viên chức lao động tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023