Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 07:26 | 26/06/2023

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 7/2023

  1. Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2023.

  2. Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về “Bảo vệ dữ liệu cá nhân”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2023.

  3. Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2023.

  4. Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ về “Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2023.

  5. Nghị định số 25/2023/NĐ-CP ngày 19/5/2023 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc”. Hiệu lực: Từ ngày 15/7/2023.

  6. Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về “Quy định về tinh giản biên chế”. Hiệu lực: Từ ngày 20/7/2023.

  7. Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  8. Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2023.

  9. Thông tư số 03/2023/TT-BKHCN ngày 15/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về “Hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2023.

  10. Thông tư liên tịch số 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 12/5/2023 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao về “Quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2023.

  11. Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp”. Hiệu lực: Từ ngày 10/6/2023 và được áp dụng từ năm tài chính 2023. Thay thế Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  12. Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2023.

  Lưu ý:

  a) Mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được quy định như sau:

  - Công trình dân dụng, mức thu từ 0,019% - 0,165%;

  - Công trình công nghiệp, mức thu từ 0,022% - 0,19%;

  - Công trình giao thông, mức thu từ 0,014% - 0,109%;

  - Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, mức thu từ 0,014% - 0,121%;

  - Công trình hạ tầng kỹ thuật, mức thu từ 0,017% - 0,126%.

  b) Đối với mức thu phí thẩm định dự toán xây dựng:

  - Công trình dân dụng, mức thu từ 0,018% - 0,16%;

  - Công trình công nghiệp, mức thu từ 0,02% - 0,185%;

  - Công trình giao thông, mức thu từ 0,012% - 0,106%;

  - Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, mức thu từ 0,014% - 0,117%;

  - Công trình hạ tầng kỹ thuật, mức thu từ 0,014% - 0,122%.

  c) Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150.000.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định và tối thiểu không dưới 500.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định.

  13. Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2023.

  Lưu ý:

  a) Mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng) như sau: tổng mức đầu tư dự án ≤ 15 tỷ đồng có tỷ lệ mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng là 0,019%; dự án có tổng mức đầu tư ≥ 10.000 tỷ đồng có tỷ lệ mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng là 0,001%;…

  b) Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng tối đa không quá 150 triệu đồng/tổng mức đầu tư dự án/cơ quan thẩm định và tối thiểu không dưới 500.000 đồng/tổng mức đầu tư dự án/cơ quan thẩm định.

  c) Tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập được để lại 90% trên số tiền phí thu được để chi cho công việc thẩm định và thu phí; nộp 10% trên số tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước (phí do đơn vị thuộc trung ương quản lý thu thì nộp vào ngân sách trung ương, phí do đơn vị thuộc địa phương quản lý thu thì nộp vào ngân sách địa phương) theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

  14. Thông tư số 29/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ Tài chính về “Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015”. Hiệu lực: Từ ngày 10/7/2023.

  15. Thông tư số 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02/6/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan”. Hiệu lực: Từ ngày 15/7/2023.

  16. Thông tư số 12/2023/TT-BCT ngày 05/6/2023 của Bộ Công Thương về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Hiệu lực: Từ ngày 21/7/2023.

  17. Thông tư số 40/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài chính về “Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hiệu lực: Từ ngày 23/7/2023.

  18. Thông tư số 04/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng”. Hiệu lực: Từ ngày 30/7/2023.

  19. Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2023.

  20. Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo (Thay thế Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025)”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(07:01 - 24/11/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 12/2023

(10:56 - 25/10/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 11/2023

(09:32 - 27/09/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 10/2023

(16:23 - 25/09/2023)

Phổ biến thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (Thông tư số 16/2023/TT-BCT)

(16:52 - 29/08/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 9/2023

(14:58 - 21/07/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 8/2023

(07:26 - 26/06/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 7/2023

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023