Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 14:58 | 21/07/2023

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 8/2023

  1. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  2. Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  3. Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ về “Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng”. Hiệu lực: Từ ngày 14/8/2023.

  4. Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra”. Hiệu lực: Từ ngày 15/8/2023.

  5. Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ về “Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

  6. Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ về “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  7. Thông tư số 39/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia”. Hiệu lực: Từ ngày 01/8/2023.

  8. Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp”. Hiệu lực: Từ ngày 01/7/2023 đến hết 31/12/2023.

  9. Thông tư số 04/2023/TT-BTNMT ngày 06/7/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 75 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  10. Thông tư số 13/2023/TT-BYT ngày 29/6/2023 của Bộ Y tế về “Quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước cung cấp”. Hiệu lực: Từ ngày 15/8/2023.

  11. Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về “Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng”. Hiệu lực: Từ ngày 14/8/2023.

  12. Quyết định số 07/2023/QĐ-KTNN ngày 16/5/2023 của Kiểm toán Nhà nước về “Ban hành Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng”. Hiệu lực: Sau 45 ngày kể từ ngày ký.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(07:01 - 24/11/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 12/2023

(10:56 - 25/10/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 11/2023

(09:32 - 27/09/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 10/2023

(16:23 - 25/09/2023)

Phổ biến thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (Thông tư số 16/2023/TT-BCT)

(16:52 - 29/08/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 9/2023

(14:58 - 21/07/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 8/2023

(07:26 - 26/06/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 7/2023

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023