Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 16:52 | 29/08/2023

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 9/2023

  1. Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  2. Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản”. Hiệu lực: Từ ngày 01/9/2023.

  3. Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ”. Hiệu lực: Từ ngày 15/9/2023.

  4. Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng”. Hiệu lực: Từ ngày 15/9/2023.

  5. Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo”. Hiệu lực: Từ ngày 15/8/2023.

  6. Nghị định số 57/2023/NĐ-CP ngày 11/8/2023 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân”. Hiệu lực: Từ ngày 15/8/2023.

  7. Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  8. Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”. Hiệu lực: Từ ngày 15/8/2023.

  9. Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/03/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh”. Hiệu lực: Từ ngày 12/9/2023.

  Lưu ý: Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 05 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh, bao gồm: QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất; QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất; QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

  10. Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ Tư pháp về “Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  11. Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC”. Hiệu lực: Từ ngày 10/7/2023.

  12. Quyết định số 1852/QĐ-BCT ngày 18/7/2023 của Bộ Công Thương về “Bãi bỏ các văn bản hành chính trong lĩnh vực điện lực của Bộ Công Thương”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  Lưu ý:

  - Bãi bỏ Quyết định số 2358/QĐ-BCN ngày 29/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện.

  - Bãi bỏ Quyết định số 8474/QĐ-BCT ngày 23/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mức chi phí ngừng cấp điện trở lại.

  - Bãi bỏ Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều chỉnh mức giá điện bán lẻ bình quân và quy định giá bán điện.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(07:01 - 24/11/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 12/2023

(10:56 - 25/10/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 11/2023

(09:32 - 27/09/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 10/2023

(16:23 - 25/09/2023)

Phổ biến thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (Thông tư số 16/2023/TT-BCT)

(16:52 - 29/08/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 9/2023

(14:58 - 21/07/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 8/2023

(07:26 - 26/06/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 7/2023

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023